Herb Formulas Notebook


846 Chinese Herbal Formulas


Herb List Formula List Drilldown Search

Order by Category Order by Author

This page is contains my notes to Chinese herbal formulas. It is designed to assist with research, composition and revision for qualified practitioners. It is not meant for self-diagnosis and treatment for which a qualified practitioner should be sought.Formulas that are Applied Externally

An Tai Zhu Gao (Foetus Quieting Plaster)

Bai Hua You (White Flower Oil)

Bai Ye Gao (Arborvitae Ointment)

Bald's Eye Salve (Bald's Eye Salve)

Bi Ba Bing (Long Pepper Cake)

Bing Peng San (Borneol and Borax Powder)

Ching Wan Hung (Capital Red Ingredients)

Cong Huang San (Scallion and Rhubarb Powder)

Dian Dao San (Upside-Down Powder)

Die Da Jiu (Trauma Liniment)

Er Qing Gao (Double Dark Plaster)

Fu Biao Zheng Hong Hua You (Axe Brand Original Red Flower Oil)

Hai Tong Pi Tang (Erythrina Wash)

Huang Lian Ruan Gao (Coptis Ointment)

Huo Luo You (Wood Lock Medicated Balm)

Imada Zheng Hong Hua You (Imada Original Red Flower Oil)

Jin Huang San/Gao (Golden Yellow Powder/Plaster)

Jin Yan Fang (Empirical Formula)

Jin Yang Guang Cao Yao Gao (Golden Sunshine Herbal Paste)

Ku Shen Tang (Sophora Root Wash)

Lu Pao San (Green Robe Powder)

Qi Li San (Seven Thousands of a Tael Powder)

Qing Dai San (Indigo Powder)

Qing Ge San (Indigo and Clam Powder)

Qing Liang Gao (Cool Clearing Paste)

Qing Yu Huo Xue Tang (Clear Stasis and Quicken the Blood Decoction)

Run Ji Gao (Skin Moistening Ointment)

San Huang San (Three Yellows Powder)

San Leng Xi Ru Fang (Sparganium Breast Wash)

San Yu He Shang Tang (Wash to Mollify Trauma by Dispersing Stasis)

Shen Xiao Cong Yun Fa (Wonderously Effective Ironing Method with Scallions)

Shen Xiao Dang Gui Gao (Wonderously Effective Tangkuei Ointment)

Shen Xiao Tai Yi Gao (Wonderously Effective Tai Yi Ointment)

Shu Jin Huo Xue Tang (Relax Muscle and Invigorate Blood Lotion)

Tao Ren San Yu Tang (Peach Seed Decoction to Scatter Stasis)

Tian Nan Xing Gao (Arisaematis Plaster)

Tou Gu Cao Shui Xi Ji (Speranskia Wash Preparation)

Wu Zhu Yu Gao (Evodia Plaster)

Xi Yao (Herbal Wash)

Xiao Yu Gao (Minor Stasis Ointment)

Yao Yun (Hot Medical Compress)

Yi Gan Er Jing Ruan Gao (A Dry Net Cream)

Yue Shi San (Moon Stone Powder)

Zheng Gu Shui (Rectify Bone Water)

Zhi Zi Luo Bo Gao (Gardenia and Chinese Radish Ointment)

Zi Dang Gao (Lithospermum/Arnebia and Tangkuei Ointment)Formulas that Calm the Spirit

Bai Zi Yang Xin Wan (Arborvitae Seed Pill to Nourish the Heart)

Ban Xia Shu Mi Tang (Pinellia and Millet Decoction)

Ding Zhi Wan (Settle the Emotions Pill)

Ding Zhi Wan (Settle the Emotions Pill by Yang Tan)

Ding Zhi Wan (Settle the Emotions Pill by Shen Jin-Ao)

Gan Mai Da Zao Tang (Licorice, Wheat and Jujube Decoction)

Hu Po Duo Mei Wan (Succinum Pill for Promoting Sleep)

Huang Lian E Jiao Tang (Coptis and Ass-Hide Gelatin Decoction)

Jiao Tai Wan (Grand Communication Pill)

Kong Zi Zhen Zhong Dan (Special Pill from Confucius' Pillow)

Long Chi Qing Hun San (Dragon's Tooth Powder to Clear the Ethereal Soul)

Miao Xiang San (Marvellously Fragrant Powder)

Sheng Tie Luo Yin (Iron Filings Drink)

Suan Zao Ren Tang (Sour Jujube Decoction)

Tian Wang Bu Xin Dan (Heavenly Emperor's Pill to Tonify the Heart)

Wu Wei Zi Jiu (Schisandra Wine)

Yang Xin Tang (Nourish the Heart Decoction)

Yang Xin Tang (Nourish the Heart Decoction by Xu Chun-Fu)

Zhen Zhu Mu Wan (Mother-of-Pearl Pill)

Zhu Sha An Shen Wan (Cinnabar Pill to Calm the Spirit)

Zi Zhu Wan (Magnetite and Cinnabar Pill)Formulas that Clear Heat

Bai He Di Huang Tang (Lily Bulb and Rehmannia Decoction)

Bai He Hua Shi Tang (Lily Bulb and Talcum Decoction)

Bai He Ji Zi Huang Tang (Lily Bulb and Egg Yolk Decoction)

Bai He Zhi Mu Tang (Lily Bulb and Anemarrhena Decoction)

Bai Hu Cheng Qi Tang (White Tiger Order the Qi Decoction)

Bai Hu Jia Cang Zhu Tang (White Tiger plus Atractylodes Decoction)

Bai Hu Jia Gui Zhi Tang (White Tiger plus Cinnamon Twig Decoction)

Bai Hu Jia Ren Shen Tang (White Tiger plus Ginseng Decoction)

Bai Hu Tang (White Tiger Decoction)

Bai Tou Weng Jia Gan Cao E Jiao Tang (Pulsatilla Decoction plus Licorice and Ass-Hide Gelatin)

Bai Tou Weng Tang (Pulsatilla Decoction)

Chai Hu Bai Hu Tang (Bupleurum White Tiger Decoction)

Chai Hu Qing Gan Tang (Bupleurum Decoction to Clear the Liver)

Da Huang Huang Lian Xie Xin Tang (Rhubarb and Coptis Decoction to Drain the Epigastrium)

Da Huang Lian Bai Tang (Rhubarb, Coptis and Phellodenron Decoction)

Da Tou Wen Tang (Massive Febrile Disorder of the Head Decoction)

Dang Gui Liu Huang Tang (Tangkuei and Six Yellows Decoction)

Dang Gui Long Hui Wan (Tangkuei, Gentian and Aloe Pill)

Dao Chi San (Guide Out the Red Powder)

Di Gu Pi Yin (Lycium Root Bark Drink)

Dun Sou San (Long-Bout Cough Powder)

Fu Zi Xie Xin Tang (Aconite Drain the Epigastrium Decoction)

Gan Mao Ling (Miraculous Cold Pills)

Hua Ban Tang (Transform Maculae Decoction)

Hua Shi Dai Zhe Tang (Talcum and Hematite Decoction)

Huang Lian Jie Du Tang (Coptis Decoction to Resolve Toxicity)

Huang Lian Shang Qing Wan (Coptis Pill to Cleat the Upper [Jiao])

Huang Qin Tang (Scutellaria Decoction)

Jia Jian Dao Chi Xie Xin Tang (Modified Guide Out the Red and Drain the Epigastrium Powder)

Jia Jian Liang Ge San (Modified Cool the Diaphragm Powder)

Jia Jian Zhu Ye Shi Gao Tang (Modified Lophatherum and Gypsum Decoction)

Jia Wei Bai Tou Weng Tang (Augmented Pulsatilla Decoction)

Jin Hua Jiu (Golden Flower Wine)

Ju Hua Jiu (Chrysanthemum Wine)

Ju Qi Jiu (Chrysanthemum and Goji Berry Wine)

Liang Ge San (Cool the Diaphragm Powder)

Ling Xi Bai Hu Tang (White Tiger with Antelope and Rhinoceros Horn Decoction)

Long Dan Xie Gan Tang (Gentian Decoction to Drain the Liver)

Long Dan Xie Gan Tang (Gentian Decoction to Drain the Liver by Luo Tian-Yi)

Ma Xing Shi Gan Tang (Ephedra, Apricot Kernal, Gypsum and Licorice Decoction)

Nei Shu Huang Liang Tang (Internal Dispersing Decoction with Coptis)

Niu Huang Shang Qing Wan (Cattle Gallstone Pill to Cleat the Upper [Jiao])

Pu Ji Xiao Du Yin (Universal Benefit to Eliminate Toxin)

Qin Jiao Bie Jia San (Large Gentian and Soft-Shelled Turtle Powder)

Qing Dan Xie Huo Tang (Clear the Gallbladder and Drain Fire Decoction)

Qing Gong Tang (Clear the Palace Decoction)

Qing Gu San (Cool the Bones Powder)

Qing Hao Bie Jia Tang (Artemisia and Soft-Shelled Turtle Shell Decoction [Version 1])

Qing Hao Bie Jia Tang [Version 2] (Artemisia and Soft-Shelled Turtle Shell Decoction [Version 2])

Qing Jing San (Clear the Menses Powder)

Qing Wei San (Clear the Stomach Powder)

Qing Wen Bai Du Yin (Clear Epidemics and Overcome Toxicity Drink)

Qing Xin Liang Ge San (Clear the Heart and Cool the Diaphragm Powder)

Qing Ying Tang (Clear the Nutritive Level Decoction)

Ren Shen Hua Ban Tang (Ginseng Decoction to Transform Maculae)

Ren Shen Hua Ban Tang (Ginseng Decoction to Transform Maculae by Gong Ting-Xian)

Ren Shen Huang Qi San (Ginseng and Astragalus Powder)

Ren Shen Xie Fei Tang (Ginseng Decoction to Drain the Lung)

San Dou Tang (Three Bean Stew)

San Huang Shi Gao Tang (Three Yellow Gypsum Decoction)

Sang Bai Pi Jiu (Mulberry Bark Wine)

Sang Dan Xie Bai Tang (Mulberry Leaf and Moutan Decoction to Drain the White)

Shao Yao Tang (Peony Decoction)

Tong Cao Jiu (Papyrus Wine)

Xi Gan Ming Mu San (Wash the Liver to Clear the Eyes Powder)

Xi Gan San (Liver Washing Powder)

Xi Jiao Di Huang Tang (Rhinocerous Horn and Rehmannia Decoction)

Xiang Lian Wan (Auklandia and Coptis Pill)

Xie Bai San (Drain the White Powder)

Xie Gan Tang (Drain the Liver Decocotion)

Xie Qing Wan (Drain the Green Pill)

Xie Xin Dao Chi Tang (Drain the Epigastrium and Guide Out the Red Decoction)

Xie Xin Tang (Drain the Epigastrium Decoction)

Xin Yi Qing Fei Yin (Magnolia Flower Drink to Clear the Lungs)

Yue Bi Tang (Maidservant from Yue's Decoction)

Zhen Ni Bai Hu Tang (White Tiger to Suppress Rebellion Decoction)

Zhi Bao Dan (Greatest Treasure Special Pill)

Zhi Zi Chi Tang (Gardenia and Fermented Soybean Decoction)

Zhi Zi Gan Jiang Tang (Gardenia and Dried Ginger Decoction)

Zhu Ye Shi Gao Tang (Lophatherum and Gypsum Decoction)

Zhu Ye Tang (Bamboo Leaf Decoction)

Zi Wan Tang (Aster Decoction)

Zuo Jin Wan (Left Metal Pill)Formulas that Dispel Phlegm

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang (Pinellia, Atractylodes and Gastrodia Decoction)

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang (Pinellia, White Atractylodes and Gastrodia Decoction by Li Gao / Dong-Yuan)

Bei Mu Gua Lou San (Fritillaria and Trichosanthes Fruit Powder)

Cang Fu Dao Tan Tang (Atractylodes and Cyperus Decoction to Guide Out Phlegm)

Chai Hu Xian Xiong Tang (Bupleurum Decocotion [for Pathogens] Stuck in the Chest)

Dao Tan Tang (Guide Out Phlegm Decoction)

Di Tan Tang (Scour Out Phlegm Decoction)

Ding Xian Wan (Arrest Seizures Pill)

Er Chen Tang (Two Aged Decoction)

Er Mu San (Fritillaria and Anemarrhena Powder)

Er Zhu Tang (Dual Atractylodes Decoction)

Fu Ling Wan (Poria Pill)

Gou Teng San (Uncaria Powder)

Gua Di San (Melon Pedicle Powder)

Gua Lou Zhi Shi Tang (Trichosanthes Fruit and Unripe Bitter Orange Decoction)

Gui Ling Wu Wei Gan Cao Tang (Cinnamon, Poria, Schisandra and Licorice Decoction)

Gun Tan Wan (Vaporise Phlegm Pill)

Hai Zao Yu Hu Tang (Sargassum Decoction for the Jade Flask)

He Che Wan (Placenta Pill)

Hua Tan Xiao He Wan (Transform Phlegm and Reduce Nodules Pill)

Huang Lian Wen Dan Tang (Warm the Gallbladder Decoction with Coptis)

Jia Wei Er Chen Tang (Augmented Two-Aged [Herb] Decotion)

Jia Wei Xiao Xian Xiong Tang (Augmented Minor Decoction [for Pathogens] Stuck in the Chest)

Jiang Qi Hua Tan Tang (Direct Qi Downward and Transform Phlegm Decoction)

Jie Geng Tang (Platycodon Decoction)

Jin Shui Liu Jun Jian (Six Gentlemen of Metal and Water Decoction)

Leng Xiao Wan (Cold Asthma Pill)

Li Zhong Hua Tan Wan (Regualte the Middle and Transform Phlegm Pill)

Ling Gan Wu Wei Jia Jiang Xin Ban Xai Xing Ren Tang (Poria, Licorice and Schisandra with Ginger, Asarum, Pinellia and Apricot Kernal Decoction)

Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang (Poria, Licorice, Schisandra, Ginger and Asarum Decoction)

Liu An Jian (Serene Six Decotion)

Qian Hu San (Peucedani Powder)

Qing Fei Tang (Clear the Lung Decoction)

Qing Fei Yin (Clear the Lungs Drink)

Qing Qi Hua Tan Wan (Clear the Qi and Transform Phlegm Pill)

San Zi Yang Qin Tang (Three Seed Decoction to Nourish One's Parents)

Shi Wei Wen Dan Tang (Ten Ingredient Warm the Gallbladder Decoction)

Wen Dan Tang (Warm the Gallbladder Decoction)

Xia Ku Cao Gao (Prunella Syrup)

Xiang Fu Xuan Fu Hua Tang (Cyperus and Inula Decoction)

Xiang Sheng Po Di Wan (Pill for Restoring Sound to a Broken Flute)

Xiao Luo Wan (Reduce Scrofula Pill)

Xiao Xian Xiong Tang (Minor Decoction [for Pathogens] Stuck in the Chest)

Zhi Sou San (Stop Coughing Powder)

Zhu Ru Wen Dan Tang (Bamboo Decoction to Warm the Gallbladder)Formulas that Dispel Summerheat

Bi Yu San (Jasper Powder)

Gui Ling Gan Lu Yin (Cinnamon and Poria Sweet Dew Drink)

Gui Ling Gan Lu Yin (Cinnamon and Poria Sweet Dew Drink by Zhang Cong-Zheng / Zi-He)

Huang Lian Xiang Ru Yin (Coptis and Mosla Drink)

Ji Su San (Peppermint Powder)

Lei Shi Qing Liang Di Shu Fa (Master Lei's Method for Clearing, Cooling and Scouring Out Summerheat)

Liu Wei Xiang Ru Yin (Six Ingredient Mosla Drink)

Liu Yi San (Six to One Powder)

Qing Shu Yi Qi Tang (Clear Summerheat and Augment the Qi Decoction)

Qing Shu Yi Qi Tang (Clear Summerheat and Augment the Qi Decoction by Li Gao / Dong-Yuan)

Ren Shen Wu Mei Tang (Ginseng and Mume Decoction)

Shi Wei Xiang Ru Yin (Ten Ingredient Drink with Mosla)

Si Wei Xiang Ru San (Four Ingredient Mosla Powder)

Wu Shi Lian Mei Tang (Master Wu's Coptis and Mume Decoction)

Wu Wu Xiang Ru San (Five Substance Mosla Powder)

Xiang Ru San (Mosla Powder)

Xin Jia Xiang Ru Yin (Newly Augmented Mosla Drink)

Yi Yuan San (Augment the Primal Powder)Formulas that Drain Downward

Bai San (White Powder)

Ban Liu Wan (Pinellia and Sulphur Pill)

Cheng Qi Yang Rong Tang (Order the Qi and Nourish the Nutritive Decoction)

Da Cheng Qi Tang (Major Order the Qi Decoction)

Da Huang Fu Zi Tang (Rhubarb and Aconite Decoction)

Da Huang Gan Cao Tang (Rhubarb and Licorice Decoction)

Da Xian Xiong Tang (Major Decoction [for pathogens] Stuck in the Chest)

Da Xian Xiong Wan (Major Pill [for pathogens] Stuck in the Chest)

Dao Chi Cheng Qi Tang (Guide Out the Red and Order the Qi Decoction)

Dao Shui Wan (Guide Out Water Pill)

Er Ren Wan (Two Seed Pill)

Fu Fang Da Cheng Qi Tang (Revised Major Order the Qi Decoction)

Gan Sui Ban Xia Tang (Kansui and Pinellia Decoction)

Hou Po San Wu Tang (Magnolia Bark Three Substance Decoction)

Huang Long Tang (Yellow Dragon Decoction)

Ji Chuan Jian (Benefit the Flow Decoction)

Ji Jiao Li Huang Wan (Stephania, Zanthoxylum, Tingli Seed and Rhubarb Pill)

Jiang Dan Tang (Direct Nitrogen Downward Pill)

Ju Xing Wan (Tangerine and Apricot Pill)

Kong Xian Dan (Control Mucus Special Pill)

Ma Zi Ren Wan (Hemp Seed Pill)

Run Chang Wan (Moisten the Intenstines Pill)

Run Chang Wan (Moisten the Intestines Pill by Li Gao / Dong-Yuan)

San Hua Tang (Three Transformation Decoction)

San Ren Wan (Three Seed Pill)

San Wu Bei Ji Wan (Three Substance Pill Prepared for Emergencies)

Shu Zao Yin Zi (Dredging and Cutting Drink)

Sou Feng Shun Qi Wan (Track Down Wind and Smooth the Flow of Qi Pill)

Tiao Wei Cheng Qi Tang (Regulate the Stomach and Order the Qi Decoction)

Wu Ren Wan (Five Seed Pill)

Wu Zi Tang (Five Seed Decoction)

Xiao Cheng Qi Tang (Minor Order the Qi Decoction)

Xin Jia Huang Long Tang (Yellow Dragon Decoction)

Xuan Bai Cheng Qi Tang (Disseminate the White and Order the Qi Decoction)

Xuan Fei Run Chang Tang (Disseminate the Lung and Moisten the Intestines Decoction)

Yu Gong San (Yu's Achievement Powder)

Zeng Ye Cheng Qi Tang (Increase Fluids and Order the Qi Decoction)

Zhou Che Wan (Vessel and Vehicle Pill)Formulas that Expel Dampness

Ba Wei Dai Xia Fang (Eight Ingredient Formula for Vaginal Discharge)

Ba Zheng San (Eight Herb Powder for Rectification)

Bi Xie Fen Qing Yin (Tokoro Drink to Separate the Clear from the Turbid)

Bi Xie Fen Qing Yin (Tokoro Drink to Separate the Clear from the Turbid by Cheng Guo-Peng)

Bian Zhi Xin Qi Yin (Modified Formulation of Heart Qi Drink)

Bu Huan Jin Zheng Qi San (Rectify the Qi Powder Worth More than Gold)

Can Shi Tang (Silkworm Droppings Decoction)

Chu Shi Wei Ling Tang (Eliminate Dampness by Combining Calm the Stomach and Five Ingredient Powder with Poria)

Chun Ze Tang (Spring Marsh Decoction)

Dang Gui Bei Mu Ku Shen Tang (Tangkuei, Fritillaria and Sophira Decoction)

Dang Gui Nian Tong Tang (Tangkuei Decoction to Pry Out Pain)

Di Gu Pi Jiu (Lycium Bark Wine)

Du Huo Dang Gui Jiu (Angelica Pubescens and Tangkeui Wine)

Du Huo Ji Sheng Jiu (Pubescent Angelica and Taxillus Wine)

Du Huo Ji Sheng Tang (Pubescent Angelica and Taxillus Decoction)

Er Jia Jian Zheng Qi San (Second Modification of Rectify the Qi Powder)

Er Miao San (Two Marvel Powder)

Fang Ji Fu Ling Tang (Stephania and Poria Decoction)

Fang Ji Huang Qi Tang (Stephania and Astragalus Decoction)

Feng Xiao Tang (Separate and Reduce Decoction)

Fu Ling Gan Cao Tang (Poria and Licorice Decoction)

Fu Zi Tang (Aconite Decoction)

Gan Cao Fu Zi Tang (Licorice and Aconite Decoction)

Gan Cao Gan Jiang Fu Ling Bai Zhu Tang (Licorice, Ginger, Poria and White Atractylodes Decoction)

Gan Lu Xiao Du Dan (Sweet Dew Special Pill to Eliminate Toxin)

Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang (Cinnamon Twig, Peony and Anemarrhena Decoction)

Hei Dou Bai Zhi Jiu (Black Soybean and Angelica Wine)

Huang Qin Hua Shi Tang (Scutellaria and Talcum Decoction)

Huo Po Xia Ling Tang (Patchouli/Agastache, Magnolia Bark, Pinellia and Poria Decoction)

Huo Xiang Zheng Qi San (Patchouli/Agastache Powder to Rectify the Qi)

Ji Ming San (Powder to take at Cock's Crow)

Jia Jian Ba Zheng San (Modified Eight Herb Powder for Rectification)

Jia Wei Er Miao Wan (Modified Two Marvel Pill)

Jia Wei Wu Lin San (Augmented Powder for Five Types of Urinary Dribbling)

Juan Bi Tang (Remove Painful Obstruction Decoction)

Juan Bi Tang (Remove Painful Obstruction Decoction by Cheng Guo-Peng)

Lian Po Yin (Coptis and Magnolia Drink)

Ling Gui Zhu Gan Tang (Poria, Cinnamon Twig, Atractylodes and Licorice Decoction)

Liu He Tang (Harmonise the Six Decoction)

Niu Xi Rou Gui Jiu (Achyranthes and Cinnamon Wine)

Niu Xi Shi Hu Jiu (Achyranthes and Dendrobium Wine)

Niu Xi Yu Mi Jiu (Achyranthes Jade Rice Wine)

Ping Wei San (Calm the Stomach Powder)

Qi Pi Yin (Seven Peel Drink)

Qiang Huo Sheng Shi Tang (Notoperygium Decoction to Overcome Dampness)

Qing Fei Yin Zi (Clear the Lungs Drink)

San Jia Jian Zheng Qi San (Third Modification of Rectify the Qi Powder)

San Jin Tang (Three Gold Decoction)

San Ren Tang (Three Seed Decoction)

Sheng Yang Yi Wei Tang (Raise the Yang and Augment the Stomach Decoction)

Shi Pi Yin (Bolster the Spleen Drink)

Shi Wei San (Pyrrosiae Powder)

Si Jia Jian Zheng Qi San (Fourth Modification of Rectify the Qi Powder)

Si Ling San (Four Ingredient Powder with Poria)

Tong Guan Wan (Open the Gate Pill)

Wei Ling Tang (Calm the Stomach and Poria Decoction)

Wu Jia Jian Zheng Qi San (Fifth Modification of Rectify the Qi Powder)

Wu Lin San (Powder for Five Types of Urinary Dribbling)

Wu Ling San (Five Ingredient Powder with Poria)

Wu Pi San (Five Peel Powder)

Wu Pi Yin (Five Peel Drink)

Xiang Sha Ping Wei San (Cyperus and Amomum Calm the Stomach Powder)

Xiang Sha Ping Wei San (Auklandia and Amomum Calm the Stomach Powder (Achievements Regarding Epidemic Rashes) by )

Xing Ren Hua Shi Tang (Apricot Kernal and Talcum Decoction)

Xuan Bi Tang (Disband Painful Obstruction Decoction)

Yi Jia Jian Zheng Qi San (First Modification of Rectify the Qi Powder)

Yin Chen Hao Tang (Virgate Wormwood Decoction)

Yin Chen Wu Ling San (Virgate Wormwood Five Ingredient Powder with Poria)

Yu Dai Wan (Cure Discharge Pill)

Zhen Wu Tang (True Warrior Decoction)

Zhong Man Fen Xiao Wan (Separate and Reduce Fullness in the Middle Pill)

Zhu Ling Tang (Polyporus Decoction)

Zhu Ling Tang (Polyporus Decoction by Song Imperial Court)Formulas that Expel Parasites

Bu Dai Wan (Cloth Sack Pill)

Dan Dao Qu Hui Tang (Drive Roundworms from the Biliary Tract Decoction)

Fei Er Wan (Fat Baby Pill)

Fei Er Wan (Fat Baby Pill by )

Hua Chong Wan (Dissolve Parasites Pill)

Li Zhong An Hui Tang (Regulate the Middle and Calm Roundworms Decoction)

Lian Mei An Hui Tang (Picrorhiza and Mume Decoction to Calm Roundworms)

Wu Mei Wan (Mume Pill)Formulas that Expel Wind

Cang Er Zi San (Xanthium Powder)

Chuan Xiong Cha Tiao San (Ligusticum powder to Take With Green Tea)

Chuan Xiong Cha Tiao San (Ligusticum powder to Take With Green Tea by Cheng Guo-Peng)

Cong Zi Jiu (Onion Seed Wine)

Da Ding Feng Zhu (Major Arrest Wind Pearl)

Dang Gui Yin Zi (Tangkuei Drink)

E Jiao Ji Zi Huang Tang (Ass-Hide Gelatin and Egg Yolk Decoction)

Er Jia Fu Mai Tang (Two Shell Decoction to Restore the Pulse)

Feng Yin Tang (Wind Drawing Decoction)

Fu Ling Ju Hua Jiu (Poria and Chrysanthemum Wine)

Gou Teng Yin (Uncaria Decoction)

Hei Dou Dan Shen Jiu (Black Soybean and Angelica Wine)

Hei Dou Jiu (Black Soybean Wine)

Hei Dou Qiang Huo Jiu (Black Soybean and Notopterygium Wine)

Huang Qi Shi Hu Jiu (Astragalus and Dendrobium Wine)

Jian Ling Tang (Construct Roof Tiles Decoction)

Ling Jiao Gou Teng Tang (Antelope Horn and Uncaria Deocction)

Qian Zheng San (Lead to Symmetry Powder)

San Jia Fu Mai Tang (Three Shell Decoction to Restore the Pulse)

Shou Wu Yi Ren Jiu (Polygonum Multiflorum and Coix Wine)

Si Wu Xiao Feng Yin (Eliminate Wind Drink with the Four Substances)

Tian Ma Gou Teng Yin (Gastrodia and Uncaria Drink)

Tian Ma San (Gastrodia Powder)

Tian Ma Wan (Gastrodia Pill)

Wu Tou Tang (Aconite Decoction)

Wu Yao Shun Qi San (Lindera Powder to Smooth the Flow of Qi)

Xiao Feng San (Eliminate Wind Powder)

Xiao Feng San (Eliminate Wind Powder by Chen Shi-Gong)

Xiao Huo Luo Dan (Minor Invigorate the Collaterals Special Pill)

Xiao Xu Ming Tang (Minor Extend Life Decoction)

Xin Yi San (Magnolia Flower Powder)

Yi Jia Fu Mai Tang (One Shell Decoction to Restore the Pulse)

Zhen Gan Xi Feng Tang (Sedate the Liver and Extinguish Wind Decoction)

Zhi Jing San (Stop Spams Powder)Formulas that Harmonise

Bai He Tang (Lily Bulb Decoction)

Ban Xia Ren Shen Jiu (Pinellia and Ginseng Wine)

Ban Xia Xie Xin Tang (Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium)

Chai Hu Da Yuan Yin (Bupleurum Drink to Reach the Source)

Chai Hu Gui Jiang Tang (Bupleurum, Cinnamon Twig and Ginger Decoction)

Chai Hu Gui Zhi Tang (Bupleurum and Cinnamon Twig Decoction)

Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang (Bupleurum Plus Dragon Bone and Oyster Shell Decoction)

Chai Hu Jia Mang Xiao Tang (Bupleurum Decoction plus Mirabilite)

Chai Hu Qing Zao Tang (Bupleurum Decoction to Clear Dryness)

Chai Hu Si Wu Tang (Bupleurum and Four Substance Decoction)

Chai Hu Zhi Jie Tang (Bupleurum, Bitter Orange and Platycodon Decoction)

Chai Ping Tang (Bupleurum and Calm the Stomach Decoction)

Chang Shan Yin (Dichroa Drink)

Da Yuan Yin (Reach the Source Drink)

Dan Huang Si Ni San (Moutan and Phellodendron Powder for Frigid Extremities)

Gan Cao Xie Xin Tang (Licorice Decoction to Drain the Epigastrium)

Gan Jiang Huang Lian Huang Qin Ren Shen Tang (Ginger, Coptis, Scutellaria and Ginseng Decoction)

Hao Qin Qing Dan Tang (Sweet Wormwood and Scutellaria Decoction to Clear the Gallbladder)

Hei Xiao Yao San (Black Rambling Powder)

Huang Lian Tang (Coptis Decoction)

Jia Jian Da Yuan Yin (Modified Reach the Source Drink)

Jia Jian Xiao Chai Hu Tang (Modified Minor Bupleurum Decoction)

Jia Wei Xiao Yao San (Augmented Rambling Powder)

Jie Nue Qi Bao Yin (Seven Treasure Drink to Check Malarial Disorders)

Lei Shi Xuan Tou Mo Yuan Fa (Lei's Method for Disseminating and Venting from the Membrane Source)

Qing Gan Da Yu Tang (Clear the Liver and Thrust Out Constraint Decoction)

Qing Pi Tang (Clear the Spleen Decoction)

Ren Shen Xie Xin Tang (Ginseng Decoction to Drain the Epigastrium)

Sheng Jiang Xie Xin Tang (Fresh Ginger Decoction to Drain the Epigastrium)

Shu Gan Li Pi Tang (Dredge the Liver and Regulate the Spleen Decoction)

Si Ni San (Frigid Extremities Powder)

Su Ye Huang Lian Tang (Perilla Leaf and Coptis Decoction)

Suo Sha Jiu (Amomum Wine)

Tong Xie Yao Fang (Important Formula for Painful Diarrhoea)

Xiao Chai Hu Tang (Lesser Bupleurum Decoction)

Xiao Yao San (Rambling Powder)

Yi Gan San (Restrain the Liver Decoction)

Yi Gan San Jia Chen Pi Ban Xia (Restrain the Liver Powder with Orange Peel and Pinellia)

Zhi Shi Shao Yao San (Unripe Bitter Orange and Peony Powder)Formulas that Open the Sensory Orifices

An Gong Niu Huang Wan (Calm the Palace Pill with Ox Gallstone)

Bao Long Wan (Embrace the Dragon Pill)

Hui Chun Dan (Special Pill to Restore Life)

Niu Huang Cheng Qi Tang (Ox Gallstone Decoction to Order the Qi)

Su He Xiang Wan (Liquid Styrax Pill)

Tong Guan San (Open the Gate Powder)

Wan Shi Niu Huang Qing Xin Wan (Wan's Ox Gallstone Pill to Clear the Heart)Formulas that Reduce Food Stagnation

Ban Xia Ze Xie Zhi Zhu Wan (Pinellia, Alismatis, Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Ban Xia Zhi Zhu Wan (Pinellia Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Bao He Wan (Preserve Harmony Pill)

Da An Wan (Great Tranquility Pill)

Da He Zhong Yin (Major Harmonise the Middle Drink)

Ge Hua Jie Cheng San (Kudzu Flower Powder to Relieve Hangovers)

Jian Pi Wan (Strengthen the Spleen Pill)

Jian Pi Wan (Strengthen the Spleen Pill by Wang Ang / Ren-An)

Ju Ban Zhi Zhu Wan (Orange Peel, Pinellia, Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Ju Pi Zhi Zhu Wan (Orange Peel, Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Mu Xiang Bing Lang Wan (Auklandia and Betel Nut Pill)

Mu Xiang Bing Lang Wan (Auklandia and Betel Nut Pill by Wang Ang / Ren-An)

Mu Xiang Bing Lang Wan (Auklandia and Betel Nut Pill by Zhu Dan-Xi)

Mu Xiang Gan Jiang Zhi Zhu Wan (Auklandia, Dried Ginger, Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Mu Xiang Ren Shen Gan Jiang Zhi Zhu Wan (Auklandia, Ginseng, Fresh Ginger, Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Qu Mai Zhi Zhu Wan (Medicated Leaven, Barley Sprout, Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

San Huang Zhi Zhu Wan (Three Yellows Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Xiang Sha Zhi Zhu Wan (Auklandia, Amomum, Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Xiao He Zhong Yin (Minor Harmonise the Middle Drink)

Xiao Ru Wan (Reduce Infantile Stagnation Pill)

Zha Qu Ping Wei San (Hawthorn and Medicated Leaven Powder to Calm the Stomach)

Zhi Shi Dao Zhi Wan (Unripe Bitter Orange Pill to Guide Out Stagnation)

Zhi Shi Xiao Pi Wan (Unripe Bitter Orange Pill to Reduce Focal Distention)

Zhi Zhu Tang (Unripe Bitter Orange and Atractylodes Decoction)

Zhi Zhu Wan (Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)Formulas that Regulate Blood

Ai Fu Nuan Gong Wan (Mugwort and Cyperus Pill to Warm the Palace)

Bai Ye Tang (Arborvitae Twig Decoction)

Bu Yang Huan Yu Tang (Tonify Yang to Restore Five Tenths Decoction)

Chai Hu Xi Xin Tang (Bupleurum and Asarum Decoction)

Chuan Xiong Jiu (Ligusticum Wine)

Dan Shen Du Zhong Jiu (Salvia and Eucommia Wine)

Dan Shen Shi Hu Jiu (Salvia and Dendrobium Wine)

Dan Shen Yin (Salvia Drink)

Dang Gui Hong Hua Jiu (Tangkuei and Safflower Wine)

Dang Gui San (Tangkuei Powder)

Dang Gui Shao Yao San (Tangkuei and Peony Powder)

Dang Gui Yan Hu Jiu (Tangkuei and Corydalis Wine)

Di Dang Tang (Appropriate Decoction)

Di Yu San (Sanguisorba Powder)

Dian Kuang Meng Xing Tang (Decoction to Wake from the Nightmare of Insanity)

Die Da Wan (Trauma Pill)

Ding Xiang Jiao Ai Tang (Clove, Ass-Hide Gelatin and Mugwort Decoction)

Er Wei Shen Su Yin (Two Ingredient Ginseng and Sappan Drink)

Fu Yuan Huo Xue Tang (Revive Health by Invigorating the Blood Decoction)

Ge Xia Zhu Yu Tang (Drive Out Stasis from Below the Diaphragm Decoction)

Gu Sui Bu Jiu (Mend Broken Bone Wine)

Gui Zhi Fu Ling Wan (Cinnamon Twig and Poria Pill)

Hong Lan Hua Jiu (Safflower Wine)

Huai Hua San (Saphora Japonica Powder)

Huai Jiao Wan (Saphora Japonicae Fruit Pill)

Huang Tu Tang (Yellow Earth Decoction)

Huo Luo Xiao Ling Dan (Fantastically Effective Pill to Invigorate the Collaterals)

Huo Xue Jiu (Quicken the Blood Wine)

Ji Xue Teng Jiu (Spatholobus Wine)

Jiao Ai Tang (Ass-Hide Gelatin and Mugwort Decoction)

Ke Xue Tang (Coughing of Blood Formula)

Lian Zhu Yin (String of Pearls Drink)

Nan Xue Tang (Quiet the Blood Decoction)

Ning Xue Tang (Qiuet the Blood Decoction)

Niu Xi San (Achyranthes Powder)

Shao Fu Zhu Yu Tang (Drive Out Stasis from the Lower Abdomen Decoction)

Shen Tong Zhu Yu Tang (Drive Out Stasis from a Painful Body Decoction)

Sheng Hua Tang (Generating and Transforming Decoction)

Shi Xiao San (Sudden Smile Powder)

Shu Jing Huo Xue Tang (Relax the Channels and Invigorate the Blood decoction)

Shun Jing Tang (Smooth the Menses Decoction)

Si Sheng Wan (Four Fresh Pill)

Su Mu Xing Yu Jiu (Sappan Stasis Moving Wine)

Sun Shang Yao Jiu (Detriment and Damage Wine)

Tao He Cheng Qi Tang (Peach Pit Decoction to Order the Qi)

Tong Qiao Huo Xue Tang (Unblock the Orifices and Invigorate Blood Decoction)

Tuo Hua Jian (Out-Thrusting and Transforming Decoction)

Wen Jing Tang (Warm the Flow Decoction)

Wen Jing Tang (Flow Warming Decoction by )

Xia Yu Xue Tang (Purge Static Blood Decoction)

Xiao Ji Yin Zi (Small Thistle Drink)

Xiong Gui Tiao Xue Yin (Chuanxiong and Tangkuei Drink to Regulate the Blood)

Xuan Yu Tong Jing Tang (Diffuse Constraint and Unblocks the Channels Decoction)

Xue Fu Zhu Yu Tang (Drive Out Stasis in the Mansion of Blood Decoction)

Yi Zi Tang (Decotion "B")

Zhe Chong Yin (Drink to Turn Back the Penetrating Vessel)

Zheng Gu Zi Jin Dan (Bone Setters Purple Gold Special Pill)Formulas that Regulate Qi

Ban Xia Hou Po Tang (Pinellia and Magnolia Bark Decoction)

Ben Tun Wan (Running Piglet Pill)

Chai Hu Shu Gan San (Bupleurum Decoction to Drain the Liver)

Da Ban Xia Tang (Major Pinellia Decoction)

Da Qi Qi Tang (Major Seven Emotions Decoction)

Da Yu Tang (Thrust Out Constraint Decoction)

Dao Qi Tang (Conduct the Qi Decoction)

Ding Chuan Tang (Arrest Wheezing Decotion)

Ding Xiang Shi Di Tang (Clove and Persimmon Calyx Decoction)

Gan Jiang Ren Shen Ban Xia Wan (Ginger, Ginseng and Pinellia Pill)

Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang (Trichosanthes Fruit, Chinese Garlic and Wine Decoction)

Gua Lou Xie Bai Ban Xia Tang (Trichosanthes Fruit, Chinese Garlic and Pinellia Decoction)

Hou Po Wen Zhong Tang (Magnolia Bark Decoction for Warming the Middle)

Jia Wei Wu Yao Tang (Augmented Lindera Decoction)

Jie Gan Jian (Resolve the Liver Decoction)

Jin Ling Zi San (Melia Toosendan Powder)

Ju He Wan (Tangerine Seed Pill)

Ju Pi Tang (Tangerine Peel Decoction)

Ju Pi Zhu Ru Tang (Tangerine Peel and Bamboo Shavings Decoction)

Ju Pi Zhu Ru Tang (Tangerine Peel and Bamboo Shavings Decoction by Yan Yong-He)

Liang Fu Wan (Galangal and Cyperus Pill)

Liu Mo Tang (Six Milled Decoction)

Nu Shen San (Goddess Powder)

Nuan Gan Jian (Warm the Liver Decoction)

Pai Qi Yin (Discharge Gas Drink)

Qi Ge San (Open up the Diaphragm Powder)

Shen Mi Tang (Mysterious Decoction)

Shi Di Tang (Persimmon Calyx Decoction)

Shu Gan Tang (Dredge the Liver Decoction)

Si Mo Tang (Four Milled Decoction)

Si Qi Tang (Four Ingredient Decoction for the Seven Emotions)

Su Zi Jiang Qi Tang (Perilla Fruit Decoction for Directing Qi Downward)

Tian Tai Wu Yao San (Top Quality Lindera Powder)

Tong Qi San (Unblock the Qi Powder)

Wu Mo Yin Zi (Five Milled Drink)

Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang (Minor Pinellia Decoction with Poria)

Xiao Ban Xia Tang (Minor Pinellia Decoction)

Xiao Qi Qi Tang (Minor Seven Emotions Decoction)

Xin Zhi Ju Pi Zhu Ru Tang (Newly Formulated Tangerine Peel and Bamboo Shavings Decoction)

Xuan Fu Dai Zhe Tang (Inula and Hematite Decoction)

Yan Hu Suo Tang (Corydalis Decoction)

Yue Ju Wan (Escape Restraint Pill)

Zhi Shi Xie Bai Bai Jiu Tang (Unripe Bitter Orange, Chinese Garlic and White Wine Decoction)

Zhi Shi Xie Bai Ban Xia Tang (Unripe Bitter Orange, Chinese Garlic and Pinellia Decoction)

Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang (Unripe Bitter Orange, Chinese Garlic and Cinnamon Twig Decoction)Formulas that Release Exterior-Interior Excess

Da Chai Hu Tang (Greater Bupleurum Decoction)

Fang Feng Tong Sheng San (Saposhnikovia Powder that Sagely Unblocks)

Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang (Kudzu, Scutellaria and Coptis Decoction)

Gui Zhi Er Yue Bi Yi Tang (Two Parts Cinnamon Twig and One Part Maidservant from Yue's Decoction)

Gui Zhi Ren Shen Tang (Cinnamon Twig and Ginseng Decoction)

Hou Po Qi Wu Tang (Seven Substance Magnolia Bark Decoction)

Jia Wei Da Chai Hu Tang (Modified Greater Bupleurum Decoction)

Liu Shen Tong Jie San (Six Miracle Powder to Unblock and Release)

Qing Yi Tang (Clear the Pancreas Decoction)

Qu Feng Zhi Bao Dan (Greatest Treasure Special Pill to Dispel Wind)

She Gan Ma Huang Tang (Belamcanda and Ephedra Decoction)

Wu Ji San (Five Accumulations Powder)Formulas that Release the Exterior

Chai Ge Jie Ji Tang (Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer)

Chai Ge Jie Ji Tang (Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer by Cheng Guo-Peng)

Chong He Tang (Penetrating and Harmonising Decoction)

Cong Bai Qi Wei Yin (Scallion Drink with Seven Ingredients)

Cong Chi Tang (Scallion and Prepared Soybean Decoction)

Da Qiang Huo Tang (Major Notopterygium Decoction)

Da Qing Long Tang (Major Blue-Green Dragon Decoction)

Ge Gen Jia Ban Xia Tang (Kudzu Decoction with Pinellia)

Ge Gen Tang (Kudzu Decoction)

Gui Zhi Jia Fu Zi Tang (Cinnamon Twig Decoction plus Aconite)

Gui Zhi Jia Ge Gen Tang (Cinnamon Twig Decoction plus Kudzu Root)

Gui Zhi Jia Gui Tang (Cinnamon Twig Decoction plus Cinnamon)

Gui Zhi Jia Hou Po Xing Zi Tang (Cinnamon Twig Decoction plus Magnolia Bark and Apricot Kernal)

Gui Zhi Jia Shao Yao Tang (Cinnamon Twig Decoction plus Peony)

Gui Zhi Ma Huang Ge Ban Tang (Half Cinnamon Twig and Half Ephedra Decoction)

Gui Zhi Qu Shao Yao Tang (Cinnamon Twig Decoction minus Peony)

Gui Zhi Tang (Cinnamon Twig Decoction)

Hua Gai San (Canopy Powder)

Huo Ren Cong Chi Tang (Safeguarding Life with Scallion and Prepared Soybean Decoction)

Jia Jian Wei Rui Tang (Modified Solomon's Seal Decoction)

Jia Wei Xiang Su San (Augmented Cyperus and Perilla Leaf Powder)

Jin Fei Cao San (Inula Powder)

Jin Fei Cao San (Inula Powder by )

Jing Fang Bai Du San (Schizonepeta and Saposhnikovia Powder to Overcome Pathogenic Influences)

Jing Jie Lian Qiao Tang (Schizonepeta and Forsythia Decoction)

Jiu Wei Qiang Huo Tang (Nine Herb Decoction with Notopterygium)

Ma Huang Deng Shi Wei San (Ephedra Pill with Ten Ingredients)

Ma Huang Fu Zi Gan Cao Tang (Ephedra, Aconite and Licorice Decoction)

Ma Huang Jia Bai Zhu Tang (Ephedra plus Atractylodes Decoction)

Ma Huang Tang (Ephedra Decoction)

Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang (Ephedra, Asarum and Aconite Decoction)

Ma Huang Xing Ren Yi Yi Gan Cao Tang (Ephedra, Apricot Kernal, Coicis and Licorice Decoction)

Ning Sou San (Calm Coughing Pill)

Qing Bi Tang (Clear the Nose Decoction)

Ren Shen Bai Du San (Ginseng Powder to Overcome Pathogenic Influences)

San Ao Tang (Three Unbinding Decoction)

Sang Ju Yin (Mulberry Leaf and Chysanthemum Drink)

Shen Su Yin (Ginseng and Perilla Drink)

Sheng Ma Ge Gen Tang (Cimicifuga and Kudzu Decoction)

Wei Rui Tang (Solomon's Seal Decoction)

Xiao Qing Long Tang (Minor Blue-Green Dragon Decoction)

Xing Su Yin (Apricot and Perilla Drink (pediatric version))

Yin Qiao Bai Du San (Honeysuckle and Forsythia Powder to Overcome Pathogenic Influences)

Yin Qiao San (Honeysuckle and Forsythia Powder)

Zao Zai San (Renewal Powder)Formulas that Stabilise and Bind

Bai Zi Ren Wan (Arborvitae Seed Pill)

Chi Shi Zhi Yu Yu Liang Tang (Halloysite and Limonitum Decoction)

Fu Tu Dan (Poria and Cuscuta Special Pill)

Gu Biao Zhi Han Tang (Stabilise the Exterior and Stop Sweating Decoction)

Gu Chong Tang (Stabilise Gushing Decoction)

Gu Jing Wan (Stabilise the Menses Pill)

Gui Zhi Gan Cao Long Gu Mu Li Tang (Cinnamon Twig, Licorice, Dragon Bone and Oyster Shell Decoction)

Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang (Cinnamon Twig with Dragon Bone and Oyster Shell Decoction)

Jin Suo Gu Jing Wan (Metal Lock Pill to Stabilise Essence)

Jiu Xian San (Nine Immortal Powder)

Mu Li San (Oyster Shell Powder)

Qing Dai Tang (Clear Discharge Decoction)

Sang Piao Xiao San (Mantis Egg-Case Powder)

Shen Ling Dan (Pregnancy Panacea)

Shou Tai Wan (Fetus Longevity Pill)

Shui Lu Er Xian Dan (Water and Earth Immortals Special Pill)

Si Shen Wan (Four Miracle Pill)

Suo Quan Wan (Restrict the Fountain Pill)

Tao Hua Tang (Peach Blossom Decoction)

Wan Dai Tang (End Discharge Decoction)

Yi Huang Tang (Change Yellow [Discharge] Decoction)

Zhen Ren Yang Zang Tang (True Man's Decoction to Nourish the Organs)Formulas that Tonify Blood

Bu Gan Tang (Tonify the Liver Decoction)

Dang Gui Bu Xue Tang (Tangkuei Decoction to Tonify the Blood)

Dang Gui Ji Xue Teng Tang (Tangkuei and Spatholobus Decoction)

Dang Gui Jiu (Tangkuei Wine)

Dang Gui Sheng Jiang Yang Rou Tang (Mutton Stew with Tangkuei and Fresh Ginger)

Guo Qi Yin (Delayed Menstruation Drink)

Jia Wei Si Wu Tang (Augmented Four Substance Decoction)

Long Yan Jiu (Longan Wine)

Nu Ke Bai Zi Ren Wan (Arborvitae Seed Pills for Women's Disorders)

Qi Wu Jiang Xia Tang (Seven Substance Decoction for Directing Downward)

Qin Lian Si Wu Tang (Four Substance Decoction with Scutellaria and Coptis)

Que Lao Jiu (Step Back from Old Age Wine)

Shao Yao Gan Cao Fu Zi Tang (Peony, Licorice and Aconite Accessory Root Decoction)

Shao Yao Gan Cao Tang (Peony and Licorice Decoction)

Sheng Yu Tang (Sage-Like Healing Decoction)

Si Wu Tang (Four Substance Decoction)

Suan Zao Ren Jiu (Zizyphus Spinosa Wine)

Tao Hong Si Wu Tang (Four Substance Decoction with Peach Pit and Safflower)

Wen Qing Yin (Warming and Clearing Drink)

Yan Shou Jiu (Extend Longevity Wine)

Yu Zhu San (Jade Candle Powder)Formulas that Tonify Qi

Ba Wei Huang Qi Jiu (Eight Flavours Astragalus Wine)

Bao Tai Zi Sheng Wan (Protect the Foetus and Aid Life Pill)

Bao Yuan Tang (Preserve the Primal Decoction)

Bu Fei Tang (Tonify the Lungs Decoction)

Bu Pi Wei Xie Yin Huo Sheng Yang Tang (Tonify Spleen and Stomach, Drain Yin Fire and Raise Yang Decotion)

Bu Zhong Yi Qi Tang (Tonify the Middle to Augment the Qi Decoction)

Fu Ling Jiu (Poria Wine)

Gu Zhen Tang (Stabilise the True Decoction)

Hong Zao Jiu (Red Date Wine)

Huang Qi Jiu (Astragalus Wine)

Jia Jian Bu Zhong Yi Qi Tang (Modified Tonify the Middle to Augment the Qi Decoction)

Ju Yuan Jian (Lift the Source Decoction)

Liu Jun Zi Tang (Six Gentlemen Decoction)

Liu Shen San (Six Miracle Powder)

Pu Tao Jiu (Raisin Wine)

Qi Pi Wan (Open the Spleen Pill)

Qi Wei Bai Zhu San (Seven Ingredient Powder with White Atractylodes)

Ren Shen Jiu (Ginseng Wine)

Shan Yao Jiu (Dioscorea Wine)

Shen Ling Bai Zhu San (Ginseng, Poria and Atractylodes Powder)

Shen Zhu Jiu (Ginseng and Atractylodes Wine)

Sheng Mai San (Restore the Pulse Powder)

Sheng Xian Tang (Raise the Sunken Decoction)

Si Jun Zi Tang (Four Gentlemen Decoction)

Tiao Zhong Yi Qi Tang (Regulate the Middle to Augment the Qi Decoction)

Xi Chun Jiu (Sunny Spring Wine)

Xi Yang Shen Jiu (American Ginseng Wine)

Xiang Sha Jiu (Auklandia and Amomum Wine)

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang (Six Gentlemen with Auklandia and Amomum)

Xiang Sha Yang Wei Tang (Nourish the Stomach Decoction with Auklandia and Amomum)

Yang Rong Jiu (Nourish the Constructive Wine)

Yi Qi Cong Ming Tang (Augment the Qi and Increase Acuity Decoction)

Yu Ping Feng San (Jade Windscreen Powder)

Zhi Wu Jia Jiu (Siberian Ginseng Wine)Formulas that Tonify Qi and Blood

Ba Zhen Tang (Eight Treasure Decoction)

Ba Zhen Yi Mu Wan (Eight Treasure Pill to Benefit Mothers)

Bao Chan Wu You Fang (Worry Free Formula to Protect Birth)

Bu Qi Yang Xue Jiu (Fortify Qi and Nourish Blood Wine)

Bu Yi Qi Guan Jiu (Supplement and Boost Lycium and Cinnamon Wine)

Chang Ning Tang (Intestinal Serenity Decoction)

Di Huang Yin Zi (Rehmannia Drink)

Gu Ben Zhi Beng Tang (Stabilise the Root and Stop Excessive Uterine Bleeding Decoction)

Gui Pi Tang (Restore the Spleen Decoction)

He Ren Yin (Fleeceflower Root and Ginseng Drink)

Hong Yan Jiu (Red Cheeks Wine)

Huang Qi Dang Gui Jiu (Astragalus and Tangkuei Wine)

Jia Jian Fu Mai Tang (Modified Restore the Pulse Decoction)

Nei Bu Huang Qi Tang (Astragalus Decoction to Tonify the Interior)

Ren Shen Fu Ling Jiu (Ginseng and Poria Wine)

Ren Shen Yang Rong Tang (Ginseng Decoction to Nourish Luxuriance)

Shen Gui Bu Xu Jiu (Ginseng and Tangkuei Wine to Supplement Vacuity)

Shi Quan Da Bu Tang (All Inclusive Great Tonifying Decotion)

Taishan Pan Shi San (Taishan Bedrock Powder)

Xiang Bei Yang Rong Tang (Cyperus and Fritillaria Decoction to Nourish Luxuriance)

Yi Shou Jiu (Boosting Longevity Wine)

Zhi Gan Cao Tang (Prepared Licorice Decotion)

Zhou Gong Bai Sui Jiu (Master Zhou's Hundred Years Wine)Formulas that Tonify Yang

Ba Ji Shu Di Jiu (Morinda and Cooked Rehmannia Wine)

Bu Jing Yi Lao Jiu (Supplement the Essence and Strengthen the Elderly Wine)

Chu Shi Zhu Yang Jiu (Mulberry Reinforcing Yang Wine)

Cong Rong Qiang Zhuang Jiu (Cistanches Strengthening Wine)

Du Zhong Jiu (Eucommia Wine)

Hu Tao Jiu (Walnut Wine)

Huan Shao Dan (Rejuvenation Special Pill)

Huang Qi Du Zhong Jiu (Astragalus and Eucommia Wine)

Jia Wei Shen Qi Wan (Augmented Kidney Qi Pill)

Ju Qi Tiao Yuan Jiu (Chrysanthemum and Lycium Regulate the Primal Wine)

Ling Pi Di Huang Jiu (Epimedium and Rehmannia Wine)

Niu Xi Jia Pi Jiu (Achyranthes and Acanthopanax Wine (or literally "Ox Knee with Bark Wine"))

Pi Shen Liang Zhu Jiu (Spleen and Kidney Dual Assisting Wine)

Qing E Wan (Young Maiden Pill)

Shen Qi Wan (Kidney Qi Pill)

Shen Shu Jiu (Ginseng and Zathoxylum Wine)

Shi Bu Wan (Ten Tonic Pill)

Tu Si Zi Jiu (Cuscata Wine)

Wu Bi Shan Yao Wan (Incomparable Discorea Pill)

Wu Zi Yan Zhong Tang (Five Ancestor Tea Pills)

Xian Ling Pi Jiu (Epimedium Wine)

You Gui Wan (Restore the Right [Kidney] Pill)

You Gui Yin (Restore the Right [Kidney] Drink)

Zhu Yang Jiu (Invigorate Yang Wine)Formulas that Tonify Yin

Ba Wei Di Huang Wan (Eight Ingredient Pill with Rehmannia)

Ba Xian Chang Shou Wan (Eight Immortal Pill for Longevity)

Bai He Gu Jin Tang (Lily Bulb Decoction to Preserve the Metal)

Bu Fei E Jiao Tang (Ass-Hide Gelatin Decoction to Tonify the Lung)

Bu Yi Jiu (Supplementing and Boosting Wine)

Da Bu Yin Wan (Great Tonify the Yin Pill)

Da Bu Yuan Jian (Great Tonify the Primal Decoction)

Da Zao Wan (Great Creation Pill)

Da Zao Wan (Great Creation Pill by Zhang Jie-Bin / Jing-Yue)

Di Huang Shen Jin Jiu (Rehmannia and Lycopodium Wine)

Du Qi Wan (Capital Qi Pill)

Er Long Zuo Ci Wan (Pill for Deafness that is Kind to the Left (Kidney))

Er Shan Jiu (Two Mountains Wine)

Er Zhi Jiu (Two Solaces Wine)

Er Zhi Wan (Two Solace Pill)

Gan Lu Yin (Sweet Dew Drink)

Gou Qi Sheng Di Jiu (Lycium and Rehmannia Wine)

Gou Qi Zi Jiu (Goji Berry Wine)

Gu Yin Jian (Stabilise the Yin Decoction)

He Shou Wu Jiu (Polygonum Multiflorum Wine)

Hu Qian Wan (Hidden Tiger Pill)

Hu Qian Wan (Hidden Tiger Pill by Wang Ang / Ren-An)

Jia Wei Liu Wei Di Huang Wan (Augmented Six Ingredient Rehmannia Pill)

Kang Zhuang Jiu (Robust Health Wine)

Liu Wei Di Huang Wan (Six Ingredient Rehmannia Pill)

Mai Men Dong Jiu (Ophiopogonon Wine)

Ming Mu Di Huang Wan (Improve Vision with Rehmannia Pill)

Nu Zhen Zi Jiu (Privet Fruit Wine)

Qi Ju Di Huang Wan (Goji Berry, Chysanthemum and Rehmannia Pill)

San Cai Tang (Three Talents Decoction)

Sang Ma Wan (Mulberry Leaf and Sesame Seed Pill)

Shen Qi Jiu (Ginseng and Lycium Wine)

Wu Xu Jiu (Black Beard Wine)

Yi Guan Jian (Linking Decoction)

Yi Wei Tang (Benefit the Stomach Decoction)

Yu Quan Wan (Jade Spring Pill)

Zhi Bai Di Huang Wan (Anemarrhenae, Phellodendron and Rehmannia Pill)

Zi Shen Ming Mu Tang (Enrich Kidneys and Improve Vision Decoction)

Zi Yin Jiang Huo Tang (Decoction to Enrich Yin and Direct Fire Downward)

Zuo Gui Wan (Restore the Left [Kidney] Pill)

Zuo Gui Yin (Restore the Left (Kidney) Drink)Formulas that Tonify Yin and Yang

Di Huang Yin Zi (Rehmannia Drink)

Er Dong Er Di Jiu (Two Winters Two Earths Wine)

Er Xian Tang (Two Immortal Decoction)

Gu Ti Di Huang Jiu (Securing the Body Wine with Rehmannia)

Gui Lu Er Xian Jiao (Tortoise Shell and Deer Antler Two Immortal Syrup)

Qi Bao Mei Ran Dan (Seven Treasure Special Pill for Beautiful Whiskers)

Shan Zhu Cong Rong Jiu (Dioscorea, Cornus and Cistanches Wine)

Yi Shen Ming Mu Jiu (Boost the Kidneys and Brighten the Eyes Wine)

Zong Zi Yao Jiu (Boosting Progeny Medicinal Wine)Formulas that Treat Abscesses and Sores

Chong He Tang (Flush and Harmonise Decoction)

Da Huang Mu Dan Tang (Rhubarb and Moutan Decoction)

Jin Hua Jie Du Tang (Honeysuckle Decocotion to Resolve Toxicity)

Lian Qiao Bai Du Pian (Forsythia Fruit Tablet for Removing Toxin)

Lian Qiao Jin Bei Jian (Lonicera, Honeysuckle and Bolbostemma Decoction)

Liu Shen Wan (Six Divine Pill)

Nei Liu Huang Lian Tang (Internal Flow [Promoting] Decoction with Coptis)

Qian Jin Nei Tuo San (Powder to Support the Interior Worth a Thousand Gold Pieces)

Qing Chang Yin (Clear the Intestines Drink)

Qing Gan Tang (Clear the Liver Drink)

Qing Xin Li Ge Tang (Clear the Heart and Enable the Diaphragm Decoction)

San Zhong Kui Jian Tang (Decoction to Disperse Swelling and Ulcerate What is Hard)

Shi Liu Wei Liu Qi Yin (Sixteen Ingredient Drink for Qi Flow)

Si Miao Yong An Tang (Four Valiant Decoction for Well-Being)

Tou Nong San (Discharge Pus Powder)

Tuo Li Xiao Du Yin (Support the Interior and Eliminate Toxin Drink)

Wei Jing Tang (Reed Decoction)

Wu Wei Xiao Du Yin (Five Ingredient Drink to Elinminate Toxin)

Xian Fang Huo Ming Yin (Immortals' Formula for Sustaining Life)

Xiao Yan Jie Du Wan (Reduce Inflammation and Resolve Toxicity Pill)Formulas that Treat Dryness

Bai Bu Jiu (Stemona Wine)

Jia Wei Mai Men Dong Tang (Modified Ophiopogonis Decoction)

Lou Xie Liu Ren Tang (Six Seed Decoction with Trichosanthis and Chinese Garlic)

Mai Men Dong Tang (Ophiopogonis Decoction)

Qing Zao Jiu Fei Tang (Clear Dryness and Rescue the Lungs Decoction)

Run Zao Shen Shi Tang (Moisten Dryness and Leech Out Dampness Decoction)

Sang Xing Tang (Mulberry Leaf and Apricot Kernal Decoction)

Sha Shen Mai Men Dong Tang (Glehnia and Ophiopogonis Decoction)

Si Yin Jian (Four Yin Decoction)

Wu Zhi Yin (Five Juice Drink)

Xing Qian Cong Chi Tang (Apricot Kernel, Peucedanum, Spring Onion and Chinese Garlic Decoction)

Xing Su San (Apricot Kernal and Perilla Leaf Powder)

Yang Yin Qing Fei Tang (Nourish the Yin and Clear the Lungs Decoction)

Yu Ye Tang (Jade Fluid Decoction)

Zeng Ye Tang (Increase the Fluids Decocotion)Formulas that Warm Interior Cold

An Zhong San (Calm the Middle Powder)

Bai Tong Tang (White Penetrating Decoction)

Bai Zhu Fu Zi Tang (White Atractylodes and Aconite Acessory Root Decoction)

Bai Zhu Fu Zi Tang (White Atractylodes and Aconite Accessory Decoction by Wang Tao)

Da Jian Zhong Tang (Major Construct the Middle Decoction)

Dang Gui Si Ni Jia Wu Zhu Yu Sheng Jiang Tang (Tangkuei Decoction for Cold Extremities with Evodia and Fresh Ginger)

Dang Gui Si Ni Tang (Tangkuei Decoction for Cold Extremities)

Dang Qi Jian Zhong Tang (Tangkuei and Astragalus Decoction to Construct the Middle)

Ding Yu Li Zhong Tang (Clove and Evodia Decoction to Regulate the Middle)

Du Shen Tang (Unaccompanied Ginseng Decoction)

Fu Zi Jing Mi Tang (Aconite and Glutinous Rice Decoction)

Fu Zi Li Zhong Wan (Aconite Accessory Root Pill to Regulate the Middle)

Gan Cao Gan Jiang Tang (Licorice and Ginger Decoction)

Gui Fu Li Zhong Tang (Cinnamon Twig and Prepared Aconite Root Decoction to Regulate the Middle)

Gui Qi Jian Zhong Tang (Tangkuei and Astragalus Decoction to Construct the Middle)

Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang (Astagalus and Cinnamon Twig Five Substance Decoction)

Huang Qi Jian Zhong Tang (Astragalus Docoction to Construct the Middle)

Hui Xiang Jiu (Fennel Wine)

Hui Yang Jiu Ji Tang (Restore and Revive the Yang Decoction)

Hui Yang Jiu Ji Tang (Restore and Revive the Yang Decoction by Yu Gen-Chu / He Bing-Yuan)

Li Zhong Wan (Regulate the Middle Pill)

Lian Li Tang (Regulating Decoction with Coptis)

Nei Bu Dang Gui Jian Zhong Tang (Internally Tonifying Tangkuei Decoction to Construct the Middle)

Niu Xi Dan Shen Jiu (Achyranthes and Salvia Wine)

Niu Xi Fu Zi Jiu (Achyranthes and Aconite Wine)

Niu Xi Ren Shen Jiu (Achyranthes and Ginseng Wine)

San He Tang (Triple Combination Decocotion)

Shen Fu Tang (Ginseng and Aconite Decoction)

Sheng Jiang Gan Cao Tang (Fresh Ginger and Licorice Decoction)

Si Ni Jia Ren Shen Tang (Frigid Extremities plus Ginseng Decoction)

Si Ni Tang (Frigid Extremities Decoction)

Tong Mai Si Ni Tang (Unblock the Pulse Decoction for Frigid Extremities)

Wu Zhu Yu Tang (Evodia Decoction)

Wu Zhu Yu Tang (Evodia Decoction by Song Imperial Court)

Xian Mao Jia Pi Jiu (Curculigo and Acanthopanax Wine)

Xian Mao Jiu (Curculigo Wine)

Xiao Jian Zhong Tang (Minor Construct the Middle Decoction)

Yan Nian Ban Xia Tang (Pinellia Decoction to Extend Life)

Yin Chen Fu Zi Gan Jiang Tang (Virgate Wormwood, Aconite Accessory Root and Ginger Decoction)

Zhi Shi Li Zhong Wan (Unripe Bitter Orange Pill to Regulate the Middle)

Zhi Zhong Wan (Treat the Middle Pill)


Reference Notes: (click to display)

These pages are intended to assist clinicians and are not intended for self-diagnosis or treatment for which a qualified professional should be consulted.