Herb Formulas Notebook


928 Chinese Herbal Formulas


Individual Herbs Formulas

This page is contains my notes to Chinese herbal formulas. It is designed to assist with research, composition and revision for qualified practitioners. It is not meant for self-diagnosis and treatment for which a qualified practitioner should be sought.


Order Alphabetically Order by Category Order by Author Drilldown Search


Formulas that are Applied Externally

An Tai Zhu Gao 安胎主膏 (Foetus Quieting Plaster)

Bai Ye Gao 柏叶膏 (Arborvitae Ointment)

Bald's Eye Salve (Bald's Eye Salve)

Bi Ba Bing (Long Pepper Cake)

Bing Peng San (Borneol and Borax Powder)

Cong Huang San 葱黄散 (Scallion and Rhubarb Powder)

Dian Dao San 顛倒散 (Reversal Powder)

Die Da Jiu 跌打酒 (Trauma Liniment)

Er Qing Gao (Double Dark Plaster)

Fu Biao Zheng Hong Hua You 斧标正红花油 (Axe Brand Original Red Flower Oil)

Hai Tong Pi Tang (Erythrina Wash)

He Xing Bai Hua You 和興白花油 (White Flower Oil)

Hei Gui You (Hak Kwai) 黑鬼油 (Black Ghost Oil)

Huang Dao Yi Huo Luo You 黃道益活絡油 (Wood Lock Medicated Balm)

Huang Lian Ruan Gao 黄连软膏 (Coptis Ointment)

Imada Zheng Hong Hua You 正红花油 (Imada Original Red Flower Oil)

Jin Huang San/Gao 金黃散 / 膏 (Golden Yellow Powder / Plaster)

Jin Yan Fang (Empirical Formula)

Jin Yang Guang Gao 金陽光膏 (Golden Sunshine Paste)

Jing Wan Hong (Ching Wan Hung) 京万紅 (Many Myriad Benefits)

Ku Shen Tang 苦參湯 (Sophora Root Wash)

Lu Pao San (Green Robe Powder)

Qi Li San (Seven Thousands of a Tael Powder)

Qing Dai San / Gao 青黛散 / 膏 (Indigo Powder / Paste)

Qing Ge San (Indigo and Clam Powder)

Qing Liang Gao 清涼膏 (Cool Clearing Paste)

Qing Yu Huo Xue Tang (Clear Stasis and Quicken the Blood Decoction)

Run Ji Gao 润肌膏 (Skin Moistening Ointment)

San Huang San 三黃散 (Three Yellows Powder)

San Leng Xi Ru Fang (Sparganium Breast Wash)

San Yu He Shang Tang (Wash to Mollify Trauma by Dispersing Stasis)

Shen Xiao Cong Yun Fa 神效蔥熨法 (Wonderously Effective Ironing Method with Scallions)

Shen Xiao Dang Gui Gao 神效當歸膏 (Wonderously Effective Tangkuei Ointment)

Shen Xiao Tai Yi Gao 神效太醫膏 (Wonderously Effective "Tai Yi" (great medicine) Ointment)

Shu Jin Huo Xue Tang (Relax Muscle and Invigorate Blood Lotion)

Tao Ren San Yu Tang (Peach Seed Decoction to Scatter Stasis)

Tian Nan Xing Gao (Arisaematis Plaster)

Tou Gu Cao Shui Xi Ji (Speranskia Wash Preparation)

Wu Zhu Yu Gao (Evodia Plaster)

Xi Yao 洗藥 (Herbal Wash)

Xiao Yu Gao 小瘀膏 (Minor Stasis Ointment)

Yao Yun 药熨 (Hot Medical Compress)

Yi Gan Er Jing Ruan Gao 一干二净软膏 (Dry and Clean Ointment)

Yue Shi San (Moon Stone Powder)

Zheng Gu Shui 正骨水 (Bonesetting Water)

Zhi Zi Luo Bo Gao (Gardenia and Chinese Radish Ointment)

Zi Yun Gao 紫雲膏 (Purple Cloud Ointment)


Formulas that Calm the Spirit

Bai Zi Yang Xin Wan (Arborvitae Seed Pill to Nourish the Heart)

Ban Xia Shu Mi Tang 半夏秫米湯 (Pinellia and Millet Decoction)

Ding Zhi Wan 定志丸 (Settle the Emotions Pill)

Ding Zhi Wan 定志丸 (Settle the Emotions Pill from Yang Family Formulas)

Ding Zhi Wan 定志丸 (Settle the Emotions Pill from Wondrous Lantern for Peering into the Origin and Development of Miscellaneous Diseases)

Gan Mai Da Zao Tang 甘麥大棗湯 (Licorice, Wheat and Jujube Decoction)

Hu Po Duo Mei Wan (Succinum Pill for Promoting Sleep)

Huang Lian E Jiao Tang 黃蓮阿膠湯 (Coptis and Ass-Hide Gelatin Decoction)

Jiao Tai Wan (Grand Communication Pill)

Kong Sheng Zhen Zhong Dan 孔聖枕中丹 (Special Pill from Confucius' Pillow)

Long Chi Qing Hun San 龍齒清魂散 (Dragon's Tooth Powder to Clear the Ethereal Soul)

Miao Xiang San (Marvellously Fragrant Powder)

Sheng Tie Luo Yin 生鐵落飲 (Iron Filings Drink)

Suan Zao Ren Tang 酸棗仁湯 (Sour Jujube Decoction)

Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹 (Heavenly Emperor's Pill to Tonify the Heart)

Wu Wei Zi Jiu (Schisandra Wine)

Yang Xin Tang 養心湯 (Nourish the Heart Decoction)

Yang Xin Tang 養心湯 (Nourish the Heart Decoction from Systematic Great Compendium of Medicine Past and Present)

Zhen Zhu Mu Wan (Mother-of-Pearl Pill)

Zhu Sha An Shen Wan (Cinnabar Pill to Calm the Spirit)

Zi Zhu Wan (Magnetite and Cinnabar Pill)


Formulas that Clear Heat

Bai He Di Huang Tang 百合地黃湯 (Lily Bulb and Rehmannia Decoction)

Bai He Hua Shi Tang 百合滑石湯 (Lily Bulb and Talcum Decoction)

Bai He Ji Zi Huang Tang 百合雞子黃湯 (Lily Bulb and Egg Yolk Decoction)

Bai He Zhi Mu Tang 百合知母湯 (Lily Bulb and Anemarrhena Decoction)

Bai Hu Cheng Qi Tang 白虎承氣湯 (White Tiger Order the Qi Decoction)

Bai Hu Jia Cang Zhu Tang (White Tiger plus Atractylodes Decoction)

Bai Hu Jia Gui Zhi Tang 白虎加桂枝湯 (White Tiger plus Cinnamon Twig Decoction)

Bai Hu Jia Ren Shen Tang 白虎加人參湯 (White Tiger plus Ginseng Decoction)

Bai Hu Tang 白虎湯 (White Tiger Decoction)

Bai Tou Weng Jia Gan Cao E Jiao Tang 白頭翁加甘草阿膠湯 (Pulsatilla Decoction plus Licorice and Ass-Hide Gelatin)

Bai Tou Weng Tang 白頭翁湯 (Pulsatilla Decoction)

Chai Hu Bai Hu Tang (Bupleurum White Tiger Decoction)

Chai Hu Qing Gan Tang 柴胡清肝湯 (Bupleurum Decoction to Clear the Liver)

Chi Dou Dang Gui San 赤豆當歸散 (Adzuki Bean and Tangkuei Powder)

Da Huang Huang Lian Xie Xin Tang 大簧黄芩瀉心湯 (Rhubarb and Coptis Decoction to Drain the Epigastrium)

Da Huang Lian Bai Tang (Rhubarb, Coptis and Phellodenron Decoction)

Da Tou Wen Tang (Massive Febrile Disorder of the Head Decoction)

Dang Gui Liu Huang Tang (Tangkuei and Six Yellows Decoction)

Dang Gui Long Hui Wan (Tangkuei, Gentian and Aloe Pill)

Dao Chi San 導赤散 (Guide Out the Red Powder)

Di Gu Pi Yin (Lycium Root Bark Drink)

Dun Sou San (Long-Bout Cough Powder)

Fu Zi Xie Xin Tang 附子瀉心湯 (Aconite Drain the Epigastrium Decoction)

Gan Mao Ling (Miraculous Cold Pills)

Hua Ban Tang (Transform Maculae Decoction)

Hua Shi Dai Zhe Tang 滑石代赭湯 (Talcum and Hematite Decoction)

Huang Lian Jie Du Tang (Coptis Decoction to Resolve Toxicity)

Huang Lian Shang Qing Wan (Coptis Pill to Cleat the Upper [Jiao])

Huang Qin Tang 黄芩湯 (Scutellaria Decoction)

Jia Jian Dao Chi Xie Xin Tang (Modified Guide Out the Red and Drain the Epigastrium Powder)

Jia Jian Liang Ge San (Modified Cool the Diaphragm Powder)

Jia Jian Zhu Ye Shi Gao Tang (Modified Lophatherum and Gypsum Decoction)

Jia Wei Bai Tou Weng Tang (Augmented Pulsatilla Decoction)

Jin Hua Jiu (Golden Flower Wine)

Ju Hua Jiu (Chrysanthemum Wine)

Ju Qi Jiu (Chrysanthemum and Goji Berry Wine)

Liang Ge San 涼膈散 (Cool the Diaphragm Powder)

Ling Xi Bai Hu Tang (White Tiger with Antelope and Rhinoceros Horn Decoction)

Long Dan Xie Gan Tang 龙胆泻肝汤 (Gentian Decoction to Drain the Liver)

Long Dan Xie Gan Tang 龙胆泻肝汤 (Gentian Decoction to Drain the Liver from Precious Mirror of Health)

Ma Xing Shi Gan Tang 麻杏石甘湯 (Ephedra, Apricot Kernal, Gypsum and Licorice Decoction)

Nei Shu Huang Liang Tang (Internal Dispersing Decoction with Coptis)

Niu Huang Shang Qing Wan (Cattle Gallstone Pill to Cleat the Upper [Jiao])

Pu Ji Xiao Du Yin 普濟消毒飲 (Universal Benefit to Eliminate Toxin)

Qin Jiao Bie Jia San (Large Gentian and Soft-Shelled Turtle Powder)

Qing Dan Xie Huo Tang (Clear the Gallbladder and Drain Fire Decoction)

Qing Gan Yin (Clear the Liver Drink)

Qing Gong Tang (Clear the Palace Decoction)

Qing Gu San (Cool the Bones Powder)

Qing Hao Bie Jia Tang (Artemisia and Soft-Shelled Turtle Shell Decoction [Version 1])

Qing Hao Bie Jia Tang [Version 2] (Artemisia and Soft-Shelled Turtle Shell Decoction [Version 2])

Qing Jing San (Clear the Menses Powder)

Qing Liang Yin Zi (Cooling and Clearing Drink)

Qing Shang Fang Feng Tang (Clear the Upper [Burner] Decoction with Saposhnikovia)

Qing Wei San 清胃散 (Clear the Stomach Powder)

Qing Wei Tang 清胃湯 (Clear the Stomach Decoction)

Qing Wen Bai Du Yin (Clear Epidemics and Overcome Toxicity Drink)

Qing Xin Lian Zi Yin 清心蓮子飲 (Clear the Heart Drink with Lotus Seed)

Qing Xin Liang Ge San (Clear the Heart and Cool the Diaphragm Powder)

Qing Ying Tang 清營湯 (Clear the Nutritive Level Decoction)

Ren Shen Hua Ban Tang (Ginseng Decoction to Transform Maculae)

Ren Shen Hua Ban Tang (Ginseng Decoction to Transform Maculae from Achieving Longevity by Guarding the Source)

Ren Shen Huang Qi San (Ginseng and Astragalus Powder)

Ren Shen Xie Fei Tang (Ginseng Decoction to Drain the Lung)

San Dou Tang (Three Bean Stew)

San Huang Shi Gao Tang (Three Yellow Gypsum Decoction)

Sang Bai Pi Jiu (Mulberry Bark Wine)

Sang Dan Xie Bai Tang 桑丹瀉白泻 (Mulberry Leaf and Moutan Decoction to Drain the White)

Shao Yao Tang 芍藥湯 (Peony Decoction)

Shen Xi Dan (Magical Rhinoceros Special Pill)

Sheng Jiang San 升降散 (Ascending and Descending Powder)

Ting Li Da Zao Xie Fei Tang 亭藶大棗瀉肺湯 (Lepidium/Descurainia and Jujube Decoction to Drain the Lungs)

Tong Cao Jiu (Papyrus Wine)

Wu Hu Tang 五虎湯 (Five Tiger Decoction)

Wu Ji Wan 戊己丸 (Fifth and Sixth Heavenly Stem Pill)

Xi Di Tou Ying Tang 犀地透營湯 (Rhinocerous and Rehmannia Decocotion for Venting the Nutritive Level)

Xi Gan Ming Mu San (Wash the Liver to Clear the Eyes Powder)

Xi Gan San 洗肝散 (Liver Washing Powder)

Xi Jiao Di Huang Tang 犀角地黄汤 (Rhinoceros Horn and Rehmannia Decoction)

Xiang Lian Wan 香连丸 (Auklandia and Coptis Pill)

Xie Bai San 瀉白散 (Drain the White Powder)

Xie Bai San 瀉白散 (Wondrous Lantern for Peering into the Origin and Development of Miscellaneous Diseases (1773) from Craft of Medicines and Patterns for Children)

Xie Bai San 瀉白散 (Drain the White Powder from Indispensable Tools for Pattern Treatment)

Xie Gan Tang 瀉肝湯 (Drain the Liver Decocotion)

Xie Huang San 瀉黃散 (Drain the Yellow Powder)

Xie Qing Wan 泻青囊 (Drain the Green Pill)

Xie Xin Dao Chi Tang 瀉心導赤散 (Drain the Epigastrium and Guide Out the Red Decoction)

Xie Xin Tang 瀉心湯 (Drain the Epigastrium Decoction)

Xin Jia Yu Nu Jian 新加玉女煎 (Newly Augmented Jade Woman Decoction)

Xin Yi Qing Fei Yin 辛夷清肺饮 (Magnolia Flower Drink to Clear the Lungs)

Yu Nu Jian 玉女煎 (Jade Woman Decoction)

Yue Bi Tang 越婢湯 (Maidservant from Yue's Decoction)

Zhen Ni Bai Hu Tang (White Tiger to Suppress Rebellion Decoction)

Zhi Bao Dan (Greatest Treasure Special Pill)

Zhi Zi Chi Tang 梔子豉湯 (Gardenia and Fermented Soybean Decoction)

Zhi Zi Gan Jiang Tang 梔子幹姜湯 (Gardenia and Dried Ginger Decoction)

Zhu Ye Shi Gao Tang 竹葉石膏湯 (Lophatherum and Gypsum Decoction)

Zhu Ye Tang 竹葉湯 (Bamboo Leaf Decoction)

Zhu Ye Yu Nu Jian 竹葉玉女煎 (Lophatherum Jade Woman Decoction)

Zi Wan Tang (Aster Decoction)

Zuo Jin Wan 左金丸 (Left Metal Pill)


Formulas that Dispel Phlegm

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang 半夏白朮天麻湯 (Pinellia, Atractylodes and Gastrodia Decoction)

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang 半夏白朮天麻湯 (Pinellia, White Atractylodes and Gastrodia Decoction from Discussion of the Spleen and Stomach)

Bei Mu Gua Lou San 貝母瓜蔞散 (Fritillaria and Trichosanthes Fruit Powder)

Cang Fu Dao Tan Tang (Atractylodes and Cyperus Decoction to Guide Out Phlegm)

Chai Hu Xian Xiong Tang (Bupleurum Decocotion [for Pathogens] Stuck in the Chest)

Dao Tan Tang 導痰湯 (Guide Out Phlegm Decoction)

Di Tan Tang (Scour Out Phlegm Decoction)

Ding Xian Wan 定涎丸 (Arrest Seizures Pill)

Er Chen Tang 二陈汤 (Two Aged Decoction)

Er Mu San 二母湯 (Fritillaria and Anemarrhena Powder)

Er Zhu Tang (Dual Atractylodes Decoction)

Fu Ling Wan 茯苓囊 (Poria Pill)

Fu Ling Yin 茯苓飲 (Poria Drink)

Gou Teng San (Uncaria Powder)

Gua Di San 瓜蒂散 (Melon Pedicle Powder)

Gua Di San (Melon Pedicle Powder from Arcane Essentials from the Imperial Library)

Gua Di San (Melon Pedicle Powder from Systematic Differentiation of Warm Pathogen Diseases)

Gua Lou Zhi Shi Tang 瓜蔞枳實湯 (Trichosanthes Fruit and Unripe Bitter Orange Decoction)

Gui Ling Wu Wei Gan Cao Tang 桂苓五味甘草湯 (Cinnamon, Poria, Schisandra and Licorice Decoction)

Gun Tan Wan (Vaporise Phlegm Pill)

Hai Zao Yu Hu Tang (Sargassum Decoction for the Jade Flask)

He Che Wan (Placenta Pill)

Hua Tan Xiao He Wan (Transform Phlegm and Reduce Nodules Pill)

Huang Lian Wen Dan Tang 黃連溫膽湯 (Warm the Gallbladder Decoction with Coptis)

Jia Wei Er Chen Tang (Augmented Two-Aged [Herb] Decotion)

Jia Wei Xiao Xian Xiong Tang (Augmented Minor Decoction [for Pathogens] Stuck in the Chest)

Jiang Qi Hua Tan Tang (Direct Qi Downward and Transform Phlegm Decoction)

Jie Geng Tang 桔梗湯 (Platycodon Decoction)

Jin Shui Liu Jun Jian 金水六君煎 (Six Gentlemen of Metal and Water Decoction)

Leng Xiao Wan 冷哮丸 (Cold Asthma Pill)

Li Zhong Hua Tan Wan (Regualte the Middle and Transform Phlegm Pill)

Ling Gan Wu Wei Jia Jiang Xin Ban Xai Xing Ren Tang 苓甘五味薑辛湯 (Poria, Licorice and Schisandra with Ginger, Asarum, Pinellia and Apricot Kernal Decoction)

Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang 苓甘五味薑辛湯 (Poria, Licorice, Schisandra, Ginger and Asarum Decoction)

Liu An Jian (Serene Six Decotion)

Qian Hu San (Peucedani Powder)

Qing Fei Tang (Clear the Lung Decoction)

Qing Fei Yin (Clear the Lungs Drink)

Qing Qi Hua Tan Wan 清氣化痰丸 (Clear the Qi and Transform Phlegm Pill)

Qing Shi Hua Tan Tang (Clear Dampness and Transform Phlegm Decoction)

San Sheng San (Three Sage Powder)

San Zi Yang Qin Tang 三子養親湯 (Three Seed Decoction to Nourish One's Parents)

Shi Wei Wen Dan Tang 十味溫膽湯 (Ten Ingredient Warm the Gallbladder Decoction)

Tan Yin Wan (Phlegm and Thin Mucus Pill)

Wen Dan Tang 温胆汤 (Warm the Gallbladder Decoction)

Xia Ku Cao Gao 夏枯草膏 (Prunella Syrup)

Xiang Fu Xuan Fu Hua Tang 香附旋覆花汤 (Cyperus and Inula Decoction)

Xiang Sheng Po Di Wan 响声破笛丸 (Pill for Restoring Sound to a Broken Flute)

Xiao Luo Wan 小瘰囊 (Reduce Scrofula Pill)

Xiao Xian Xiong Tang 小陷胸湯 (Minor Decoction [for Pathogens] Stuck in the Chest)

Zhi Sou San 止嗽散 (Stop Coughing Powder)

Zhu Ru Wen Dan Tang (Bamboo Decoction to Warm the Gallbladder)


Formulas that Dispel Summerheat

Bi Yu San (Jasper Powder)

Gui Ling Gan Lu Yin (Cinnamon and Poria Sweet Dew Drink)

Gui Ling Gan Lu Yin (Cinnamon and Poria Sweet Dew Drink from Confucians' Duties to their Parents)

Huang Lian Xiang Ru Yin 黃連香薷飲 (Coptis and Mosla Drink)

Ji Su San (Peppermint Powder)

Lei Shi Qing Liang Di Shu Fa (Master Lei's Method for Clearing, Cooling and Scouring Out Summerheat)

Liu Wei Xiang Ru Yin 六味香薷飲 (Six Ingredient Mosla Drink)

Liu Yi San (Six to One Powder)

Qing Luo Yin (Clear the Collaterals Drink)

Qing Shu Yi Qi Tang 清暑益氣湯 (Clear Summerheat and Augment the Qi Decoction)

Qing Shu Yi Qi Tang 清暑益氣湯 (Clear Summerheat and Augment the Qi Decoction from Clarifying Doubts About Damage from Internal and External Causes)

Ren Shen Wu Mei Tang (Ginseng and Mume Decoction)

Ru Xing Tang (Mosla and Apricot Kernal Decoction)

San Shi Tang (Three Minerals Decoction)

Shi Wei Xiang Ru Yin 十味香薷飲 (Ten Ingredient Drink with Mosla)

Si Wei Xiang Ru Yin 四味香薷飲 (Four Ingredient Mosla Powder)

Wu Shi Lian Mei Tang (Master Wu's Coptis and Mume Decoction)

Wu Wu Xiang Ru San 五物香薷飲 (Five Substance Mosla Powder)

Wu Ye Lu Gen Tang (Five Leaf Reed Decoction)

Xiang Ru San 香薷散 (Mosla Powder)

Xin Jia Xiang Ru Yin 新加香薷飲 (Newly Augmented Mosla Drink)

Yi Yuan San (Augment the Primal Powder)


Formulas that Drain Downward

Bai San 白散 (White Powder)

Ban Liu Wan 半硫丸 (Pinellia and Sulphur Pill)

Cheng Qi Yang Rong Tang (Order the Qi and Nourish the Nutritive Decoction)

Da Cheng Qi Tang 大承氣湯 (Major Order the Qi Decoction)

Da Huang Fu Zi Tang 大黃附子湯 (Rhubarb and Aconite Decoction)

Da Huang Gan Cao Tang 大黄甘草湯 (Rhubarb and Licorice Decoction)

Da Xian Xiong Tang 大陷胸湯 (Major Decoction [for pathogens] Stuck in the Chest)

Da Xian Xiong Wan 大陷胸丸 (Major Pill [for pathogens] Stuck in the Chest)

Dao Chi Cheng Qi Tang 導赤承氣湯 (Guide Out the Red and Order the Qi Decoction)

Dao Shui Wan (Guide Out Water Pill)

Er Ren Wan (Two Seed Pill)

Fu Fang Da Cheng Qi Tang (Revised Major Order the Qi Decoction)

Gan Sui Ban Xia Tang 甘遂半夏湯 (Kansui and Pinellia Decoction)

Geng Yi Wan 更衣丸 (Pill Requiring a Change of Clothing)

Hou Po San Wu Tang 厚樸三物湯 (Magnolia Bark Three Substance Decoction)

Huang Long Tang (Yellow Dragon Decoction)

Ji Chuan Jian 济川煎 (Benefit the Flow Decoction)

Ji Jiao Li Huang Wan 己椒藶簧囊 (Stephania, Zanthoxylum, Tingli Seed and Rhubarb Pill)

Jiang Dan Tang (Direct Nitrogen Downward Pill)

Ju Xing Wan 菊杏丸 (Tangerine and Apricot Pill)

Kong Xian Dan (Control Mucus Special Pill)

Ma Zi Ren Wan 麻子仁丸 (Hemp Seed Pill)

Run Chang Wan 潤腸丸 (Moisten the Intenstines Pill)

Run Chang Wan (Moisten the Intestines Pill from Discussion of the Spleen and Stomach)

San Hua Tang (Three Transformation Decoction)

San Ren Wan (Three Seed Pill)

San Wu Bei Ji Wan 三物備急丸 (Three Substance Pill Prepared for Emergencies)

Shi Zao Tang 十棗湯 (Ten Jujube Decoction)

Shu Zao Yin Zi (Dredging and Cutting Drink)

Sou Feng Shun Qi Wan (Track Down Wind and Smooth the Flow of Qi Pill)

Tiao Wei Cheng Qi Tang 調胃承氣湯 (Regulate the Stomach and Order the Qi Decoction)

Tong You San 通幽湯 (Unblock the Stomach Opening Decoction)

Wen Pi Tang 溫脾湯 (Warm the Spleen Decoction)

Wen Pi Tang 溫脾湯 (Warm the Spleen Decoction from Formulas of Universal Benefit from my Practice)

Wu Ren Wan (Five Seed Pill)

Wu Zi Tang (Five Seed Decoction)

Xiao Cheng Qi Tang 小承氣湯 (Minor Order the Qi Decoction)

Xin Jia Huang Long Tang 新加黃龍湯 (Yellow Dragon Decoction)

Xuan Bai Cheng Qi Tang (Disseminate the White and Order the Qi Decoction)

Xuan Fei Run Chang Tang (Disseminate the Lung and Moisten the Intestines Decoction)

Yu Gong San 禹功散 (Yu's Achievement Powder)

Zeng Ye Cheng Qi Tang 增液承氣湯 (Increase Fluids and Order the Qi Decoction)

Zhou Che Wan 舟車丸 (Vessel and Vehicle Pill)


Formulas that Expel Dampness

Ba Wei Dai Xia Fang (Eight Ingredient Formula for Vaginal Discharge)

Ba Zheng San 八正散 (Eight Herb Powder for Rectification)

Bi Xie Fen Qing Yin 萆薢分清飲 (Tokoro Drink to Separate the Clear from the Turbid)

Bi Xie Fen Qing Yin 萆薢分清飲 (Tokoro Drink to Separate the Clear from the Turbid from Awakening of the Mind in Medical Studies)

Bian Zhi Xin Qi Yin (Modified Formulation of Heart Qi Drink)

Bu Huan Jin Zheng Qi San (Rectify the Qi Powder Worth More than Gold)

Can Shi Tang (Silkworm Droppings Decoction)

Chu Shi Wei Ling Tang (Eliminate Dampness by Combining Calm the Stomach and Five Ingredient Powder with Poria)

Chun Ze Tang (Spring Marsh Decoction)

Dang Gui Bei Mu Ku Shen Tang 当归贝母苦参湯 (Tangkuei, Fritillaria and Sophira Decoction)

Dang Gui Nian Tong Tang 當歸拈痛湯 (Tangkuei Decoction to Pry Out Pain)

Di Gu Pi Jiu (Lycium Bark Wine)

Du Huo Dang Gui Jiu (Angelica Pubescens and Tangkeui Wine)

Du Huo Ji Sheng Jiu (Pubescent Angelica and Taxillus Wine)

Du Huo Ji Sheng Tang 獨活寄生湯 (Pubescent Angelica and Taxillus Decoction)

Er Jia Jian Zheng Qi San 二加減正氣散 (Second Modification of Rectify the Qi Powder)

Er Miao San 二妙散 (Two Marvel Powder)

Fang Ji Fu Ling Tang 防己茯苓湯 (Stephania and Poria Decoction)

Fang Ji Huang Qi Tang 防己黄芪汤 (Stephania and Astragalus Decoction)

Feng Xiao Tang (Separate and Reduce Decoction)

Fu Ling Gan Cao Tang 茯苓甘草湯 (Poria and Licorice Decoction)

Fu Zi Tang 附子湯 (Aconite Decoction)

Gan Cao Fu Zi Tang 甘草附子湯 (Licorice and Aconite Decoction)

Gan Cao Gan Jiang Fu Ling Bai Zhu Tang 甘草乾薑茯苓白朮湯 (Licorice, Ginger, Poria and White Atractylodes Decoction)

Gan Lu Xiao Du Dan (Sweet Dew Special Pill to Eliminate Toxin)

Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang 桂枝芍藥知母湯 (Cinnamon Twig, Peony and Anemarrhena Decoction)

Hei Dou Bai Zhi Jiu (Black Soybean and Angelica Wine)

Huang Qin Hua Shi Tang (Scutellaria and Talcum Decoction)

Huo Po Xia Ling Tang (Patchouli/Agastache, Magnolia Bark, Pinellia and Poria Decoction)

Huo Xiang Zheng Qi San 藿香正氣片 (Patchouli/Agastache Powder to Rectify the Qi)

Ji Ming San 鸡鸣散 (Powder to take at Cock's Crow)

Jia Jian Ba Zheng San (Modified Eight Herb Powder for Rectification)

Jia Wei Er Miao Wan (Modified Two Marvel Pill)

Jia Wei Wu Lin San (Augmented Powder for Five Types of Urinary Dribbling)

Juan Bi Tang 蠲痺湯 (Remove Painful Obstruction Decoction)

Juan Bi Tang (Remove Painful Obstruction Decoction from Awakening of the Mind in Medical Studies)

Lian Po Yin 蓮朴飲 (Coptis and Magnolia Drink)

Ling Gui Zhu Gan Tang 苓桂朮甘湯 (Poria, Cinnamon Twig, Atractylodes and Licorice Decoction)

Liu He Tang 六和湯 (Harmonise the Six Decoction)

Niu Xi Rou Gui Jiu (Achyranthes and Cinnamon Wine)

Niu Xi Shi Hu Jiu (Achyranthes and Dendrobium Wine)

Niu Xi Yu Mi Jiu (Achyranthes Jade Rice Wine)

Ping Wei San 平胃散 (Calm the Stomach Powder)

Qi Pi Yin (Seven Peel Drink)

Qiang Huo Sheng Shi Tang (Notoperygium Decoction to Overcome Dampness)

Qing Fei Yin Zi (Clear the Lungs Drink)

San Bi Tang (Three Painful Obstruction Decoction)

San Jia Jian Zheng Qi San 三加減正氣散 (Third Modification of Rectify the Qi Powder)

San Jin Tang (Three Gold Decoction)

San Miao Wan (Three Marvel Powder)

San Ren Tang 三仁湯 (Three Seed Decoction)

Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Wan (Pill to Treat Painful Wind Anywhere)

Shen Shi Zhu Ling Tang (Polyporus Decoction from Master Shen)

Sheng Yang Yi Wei Tang (Raise the Yang and Augment the Stomach Decoction)

Shi Pi Yin 實脾飲 (Bolster the Spleen Drink)

Shi Wei San (Pyrrosiae Powder)

Shu Feng Huo Xue Tang (Dredge Wind and Invigorate the Blood Decoction)

Si Jia Jian Zheng Qi San 四加減正氣散 (Fourth Modification of Rectify the Qi Powder)

Si Ling San (Four Ingredient Powder with Poria)

Si Miao Wan (Four Marvel Powder)

Tong Guan Wan 通观散 (Open the Gate Pill)

Wei Ling Tang (Calm the Stomach and Poria Decoction)

Wu Jia Jian Zheng Qi San 五加減正氣散 (Fifth Modification of Rectify the Qi Powder)

Wu Lin San 五淋散 (Powder for Five Types of Urinary Dribbling)

Wu Ling San 五苓散 (Five Ingredient Powder with Poria)

Wu Ling Tong Guan Tang (Five Ingredients with Poria Decoction to Open the Gate)

Wu Pi San 五皮散 (Five Peel Powder)

Wu Pi Yin 五皮飲 (Five Peel Drink)

Xiang Sha Ping Wei San 香砂平胃散 (Cyperus and Amomum Calm the Stomach Powder)

Xiang Sha Ping Wei San 香砂平胃散 (Auklandia and Amomum Calm the Stomach Powder from Achievements Regarding Epidemic Rashes)

Xing Ren Hua Shi Tang (Apricot Kernal and Talcum Decoction)

Xuan Bi Tang 宣痺湯 (Disband Painful Obstruction Decoction)

Yi Jia Jian Zheng Qi San 一加減正氣散 (First Modification of Rectify the Qi Powder)

Yin Chen Hao Tang 茵陳蒿湯 (Virgate Wormwood Decoction)

Yin Chen Wu Ling San 阴陈五苓散 (Virgate Wormwood Five Ingredient Powder with Poria)

Yu Dai Wan (Cure Discharge Pill)

Zhen Wu Tang 真武湯 (True Warrior Decoction)

Zhong Man Fen Xiao Wan 中滿分消丸 (Separate and Reduce Fullness in the Middle Pill)

Zhu Ling Tang 猪苓湯 (Polyporus Decoction)

Zhu Ling Tang 猪苓湯 (Polyporus Decoction from Comprehensive Recording of Sagely Beneficence from the Zhenghe Era)


Formulas that Expel Parasites

Bu Dai Wan (Cloth Sack Pill)

Dan Dao Qu Hui Tang (Drive Roundworms from the Biliary Tract Decoction)

Fei Er Wan 肥兒丸 (Fat Baby Pill)

Fei Er Wan 肥兒丸 (Fat Baby Pill from Comprehensive and Subtle Discussion of Children's Health)

Hua Chong Wan (Dissolve Parasites Pill)

Li Zhong An Hui Tang 李中安蛔湯 (Regulate the Middle and Calm Roundworms Decoction)

Lian Mei An Hui Tang (Picrorhiza and Mume Decoction to Calm Roundworms)

Wu Mei Wan 鳥梅丸 (Mume Pill)


Formulas that Expel Wind

Cang Er Zi San 蒼耳子散 (Xanthium Powder)

Chuan Xiong Cha Tiao San 川芎茶調散 (Ligusticum powder to Take With Green Tea)

Chuan Xiong Cha Tiao San (Ligusticum powder to Take With Green Tea from Awakening of the Mind in Medical Studies)

Cong Zi Jiu (Onion Seed Wine)

Da Ding Feng Zhu 大定風珠 (Major Arrest Wind Pearl)

Dang Gui Yin Zi 当帰飲子 (Tangkuei Drink)

E Jiao Ji Zi Huang Tang (Ass-Hide Gelatin and Egg Yolk Decoction)

Er Jia Fu Mai Tang (Two Shell Decoction to Restore the Pulse)

Feng Yin Tang 风阴湯 (Wind Drawing Decoction)

Fu Ling Ju Hua Jiu (Poria and Chrysanthemum Wine)

Gou Teng Yin (Uncaria Decoction)

Hei Dou Dan Shen Jiu (Black Soybean and Angelica Wine)

Hei Dou Jiu (Black Soybean Wine)

Hei Dou Qiang Huo Jiu (Black Soybean and Notopterygium Wine)

Huang Qi Shi Hu Jiu (Astragalus and Dendrobium Wine)

Jian Ling Tang (Construct Roof Tiles Decoction)

Ling Jiao Gou Teng Tang (Antelope Horn and Uncaria Deocction)

Qian Zheng San (Lead to Symmetry Powder)

San Jia Fu Mai Tang (Three Shell Decoction to Restore the Pulse)

San Sheng Tang (Three Unprepared Ingredients Drink)

Shou Wu Yi Ren Jiu (Polygonum Multiflorum and Coix Wine)

Si Wu Xiao Feng Yin 四物消風飲 (Eliminate Wind Drink with the Four Substances)

Tian Ma Gou Teng Yin 天麻芶藤飲 (Gastrodia and Uncaria Drink)

Tian Ma San (Gastrodia Powder)

Tian Ma Wan (Gastrodia Pill)

Wu Hu Zhui Feng San (Five Tiger Powder to Pursue Wind)

Wu Tou Tang 烏頭湯 (Aconite Decoction)

Wu Yao Shun Qi San 烏藥順氣散 (Lindera Powder to Smooth the Flow of Qi)

Xiao Ding Feng Zhu 小定風珠 (Minor Arrest Wind Pearls)

Xiao Feng San 消風散 (Eliminate Wind Powder)

Xiao Feng San 消風散 (Eliminate Wind Powder from Orthodox Lineage of External Medicine)

Xiao Feng San 消風散 (Eliminate Wind Powder from Effective Formulas from Generations of Physicians)

Xiao Huo Luo Dan 小活络丹 (Minor Invigorate the Collaterals Special Pill)

Xiao Xu Ming Tang 小續命湯 (Minor Extend Life Decoction)

Xin Yi San 辛夷散 (Magnolia Flower Powder)

Xu Ming Tang 續命湯 (Extend Life Decoction)

Yi Jia Fu Mai Tang (One Shell Decoction to Restore the Pulse)

Yu Zhen San 玉真散 (True Jade Powder)

Zhen Gan Xi Feng Tang 鎮肝熄風湯 (Sedate the Liver and Extinguish Wind Decoction)

Zhi Jing San 止痙散 (Stop Spams Powder)


Formulas that Harmonise

Bai He Tang 百合湯 (Lily Bulb Decoction)

Ban Xia Ren Shen Jiu (Pinellia and Ginseng Wine)

Ban Xia Xie Xin Tang 半夏瀉心湯 (Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium)

Chai Hu Da Yuan Yin (Bupleurum Drink to Reach the Source)

Chai Hu Gui Jiang Tang 柴胡桂薑湯 (Bupleurum, Cinnamon Twig and Ginger Decoction)

Chai Hu Gui Zhi Tang 柴胡桂枝湯 (Bupleurum and Cinnamon Twig Decoction)

Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang 柴胡加龍骨牡蠣湯 (Bupleurum Plus Dragon Bone and Oyster Shell Decoction)

Chai Hu Jia Mang Xiao Tang 柴胡加硭硝湯 (Bupleurum Decoction plus Mirabilite)

Chai Hu Qing Zao Tang (Bupleurum Decoction to Clear Dryness)

Chai Hu Si Wu Tang (Bupleurum and Four Substance Decoction)

Chai Hu Zhi Jie Tang 柴胡枳桔汤 (Bupleurum, Bitter Orange and Platycodon Decoction)

Chai Ping Tang (Bupleurum and Calm the Stomach Decoction)

Chang Shan Yin (Dichroa Drink)

Da Yuan Yin (Reach the Source Drink)

Dan Huang Si Ni San 丹黄四逆散 (Moutan and Phellodendron Powder for Frigid Extremities)

Gan Cao Xie Xin Tang 甘草瀉心湯 (Licorice Decoction to Drain the Epigastrium)

Gan Jiang Huang Lian Huang Qin Ren Shen Tang 乾薑黃連黃芩人參湯 (Ginger, Coptis, Scutellaria and Ginseng Decoction)

Hao Qin Qing Dan Tang (Sweet Wormwood and Scutellaria Decoction to Clear the Gallbladder)

Hei Xiao Yao San 黑逍遙散 (Black Rambling Powder)

Huang Lian Tang 黃蓮湯 (Coptis Decoction)

Jia Jian Da Yuan Yin (Modified Reach the Source Drink)

Jia Jian Xiao Chai Hu Tang (Modified Minor Bupleurum Decoction)

Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遙散 (Augmented Rambling Powder)

Jie Nue Qi Bao Yin (Seven Treasure Drink to Check Malarial Disorders)

Lei Shi Xuan Tou Mo Yuan Fa (Lei's Method for Disseminating and Venting from the Membrane Source)

Qing Gan Da Yu Tang (Clear the Liver and Thrust Out Constraint Decoction)

Qing Pi Tang (Clear the Spleen Decoction)

Ren Shen Xie Xin Tang 人參瀉心湯 (Ginseng Decoction to Drain the Epigastrium)

Sheng Jiang Xie Xin Tang 生薑瀉心湯 (Fresh Ginger Decoction to Drain the Epigastrium)

Shu Gan Li Pi Tang (Dredge the Liver and Regulate the Spleen Decoction)

Si Ni San 四逆散 (Frigid Extremities Powder)

Su Ye Huang Lian Tang 蘇葉黄连汤 (Perilla Leaf and Coptis Decoction)

Suo Sha Jiu (Amomum Wine)

Tong Xie Yao Fang 痛瀉要方 (Important Formula for Painful Diarrhoea)

Xiao Chai Hu Tang 小柴胡湯 (Lesser Bupleurum Decoction)

Xiao Yao San 逍遥散 (Rambling Powder)

Yi Gan San (Restrain the Liver Powder)

Yi Gan San Jia Chen Pi Ban Xia (Restrain the Liver Powder with Orange Peel and Pinellia)

Zhi Shi Shao Yao San 枳實芍藥湯 (Unripe Bitter Orange and Peony Powder)


Formulas that Open the Sensory Orifices

An Gong Niu Huang Wan (Calm the Palace Pill with Ox Gallstone)

Bao Long Wan (Embrace the Dragon Pill)

Hui Chun Dan (Special Pill to Restore Life)

Niu Huang Cheng Qi Tang (Ox Gallstone Decoction to Order the Qi)

Su He Xiang Wan 蘇合香丸 (Liquid Styrax Pill)

Tong Guan San 通观散 (Open the Gate Powder)

Wan Shi Niu Huang Qing Xin Wan 万氏牛黄清心丸 (Wan's Ox Gallstone Pill to Clear the Heart)


Formulas that Reduce Food Stagnation

Ban Xia Ze Xie Zhi Zhu Wan (Pinellia, Alismatis, Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Ban Xia Zhi Zhu Wan (Pinellia Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Bao He Wan 保和丸 (Preserve Harmony Pill)

Da An Wan (Great Tranquility Pill)

Da He Zhong Yin (Major Harmonise the Middle Drink)

Ge Hua Jie Cheng San 葛花解酲汤 (Kudzu Flower Powder to Relieve Hangovers)

Jian Pi Wan 健脾片 (Strengthen the Spleen Pill)

Jian Pi Wan (Strengthen the Spleen Pill from Medical Formulas Collected and Analysed)

Ju Ban Zhi Zhu Wan (Orange Peel, Pinellia, Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Ju Pi Zhi Zhu Wan (Orange Peel, Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Mu Xiang Bing Lang Wan 木香槟榔丸 (Auklandia and Betel Nut Pill)

Mu Xiang Bing Lang Wan 木香檳榔丸 (Auklandia and Betel Nut Pill from Medical Formulas Collected and Analysed)

Mu Xiang Bing Lang Wan 木香檳榔丸 (Auklandia and Betel Nut Pill from Essential Teachings of Dan-Xi)

Mu Xiang Gan Jiang Zhi Zhu Wan (Auklandia, Dried Ginger, Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Mu Xiang Ren Shen Gan Jiang Zhi Zhu Wan (Auklandia, Ginseng, Fresh Ginger, Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Qu Mai Zhi Zhu Wan (Medicated Leaven, Barley Sprout, Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

San Huang Zhi Zhu Wan (Three Yellows Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Xiang Sha Zhi Zhu Wan 香砂枳术囊 (Auklandia, Amomum, Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)

Xiao He Zhong Yin 小和中饮 (Minor Harmonise the Middle Drink)

Xiao Ru Wan 消乳丸 (Reduce Infantile Stagnation Pill)

Zha Qu Ping Wei San (Hawthorn and Medicated Leaven Powder to Calm the Stomach)

Zhi Shi Dao Zhi Wan 枳實導滯丸 (Unripe Bitter Orange Pill to Guide Out Stagnation)

Zhi Shi Xiao Pi Wan 枳实消痞囊 (Unripe Bitter Orange Pill to Reduce Focal Distention)

Zhi Zhu Tang 枳术湯 (Unripe Bitter Orange and Atractylodes Decoction)

Zhi Zhu Wan (Unripe Bitter Orange and Atractylodes Pill)


Formulas that Regulate Blood

Ai Fu Nuan Gong Wan (Mugwort and Cyperus Pill to Warm the Palace)

Bai Ye Tang 柏葉湯 (Arborvitae Twig Decoction)

Bu Yang Huan Yu Tang 补阳还五汤 (Tonify Yang to Restore Five Tenths Decoction)

Chai Hu Xi Xin Tang (Bupleurum and Asarum Decoction)

Chuan Xiong Jiu (Ligusticum Wine)

Dan Shen Du Zhong Jiu (Salvia and Eucommia Wine)

Dan Shen Shi Hu Jiu (Salvia and Dendrobium Wine)

Dan Shen Yin 丹參飲 (Salvia Drink)

Dang Gui Hong Hua Jiu (Tangkuei and Safflower Wine)

Dang Gui San 當歸散 (Tangkuei Powder)

Dang Gui Shao Yao San 當歸芍藥散 (Tangkuei and Peony Powder)

Dang Gui Yan Hu Jiu (Tangkuei and Corydalis Wine)

Di Dang Tang 抵當湯 (Appropriate Decoction)

Di Yu San (Sanguisorba Powder)

Dian Kuang Meng Xing Tang 癫狂梦醒汤 (Decoction to Wake from the Nightmare of Insanity)

Die Da Wan 跌打丸 (Trauma Pill)

Ding Xiang Jiao Ai Tang (Clove, Ass-Hide Gelatin and Mugwort Decoction)

Er Wei Shen Su Yin (Two Ingredient Ginseng and Sappan Drink)

Fu Yuan Huo Xue Tang 复原活血汤 (Revive Health by Invigorating the Blood Decoction)

Ge Xia Zhu Yu Tang 膈下逐瘀湯 (Drive Out Stasis from Below the Diaphragm Decoction)

Gu Sui Bu Jiu (Mend Broken Bone Wine)

Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸 (Cinnamon Twig and Poria Pill)

Hong Lan Hua Jiu (Safflower Wine)

Huai Hua San (Saphora Japonica Powder)

Huai Jiao Wan (Saphora Japonicae Fruit Pill)

Huang Tu Tang 黃土湯 (Yellow Earth Decoction)

Huo Luo Xiao Ling Dan (Fantastically Effective Pill to Invigorate the Collaterals)

Huo Xue Jiu (Quicken the Blood Wine)

Huo Xue Zhi Tong Tang 活血止痛汤 (Invigorate Blood and Stop Pain)

Ji Xue Teng Jiu (Spatholobus Wine)

Jiao Ai Tang 膠艾湯 (Ass-Hide Gelatin and Mugwort Decoction)

Ke Xue Tang (Coughing of Blood Formula)

Lian Zhu Yin (String of Pearls Drink)

Ning Xue Tang (Qiuet the Blood Decoction)

Niu Xi San (Achyranthes Powder)

Shao Fu Zhu Yu Tang 少腹逐瘀汤 (Drive Out Stasis from the Lower Abdomen Decoction)

Shen Tong Zhu Yu Tang 身痛逐瘀湯 (Drive Out Stasis from a Painful Body Decoction)

Sheng Hua Tang 生化湯 (Generating and Transforming Decoction)

Shi Hui San 十灰散 (Ten Partially Charred Substances Powder)

Shi Quan Yu Zhen Tang (All-Inclusive Decoction for Fostering the True)

Shi Xiao San 失笑散 (Sudden Smile Powder)

Shou Nian San 手拈散 (Pinch Powder)

Shu Jing Huo Xue Tang (Relax the Channels and Invigorate the Blood decoction)

Shun Jing Tang (Smooth the Menses Decoction)

Si Sheng Wan (Four Fresh Pill)

Su Mu Xing Yu Jiu (Sappan Stasis Moving Wine)

Sun Shang Yao Jiu (Detriment and Damage Wine)

Tao He Cheng Qi Tang 桃核承氣湯 (Peach Pit Decoction to Order the Qi)

Tong Qiao Huo Xue Tang 通竅活血汤 (Unblock the Orifices and Invigorate Blood Decoction)

Tuo Hua Jian (Out-Thrusting and Transforming Decoction)

Wen Jing Tang 溫經湯 (Warm the Flow Decoction)

Wen Jing Tang 溫經湯 (Flow Warming Decoction from Fine Formulas for Women)

Xia Yu Xue Tang 下瘀血湯 (Purge Static Blood Decoction)

Xiao Ji Yin Zi 小蓟飲子 (Small Thistle Drink)

Xiong Gui Tiao Xue Yin (Chuanxiong and Tangkuei Drink to Regulate the Blood)

Xuan Fu Hua Tang 旋覆花湯 (Inula Decoction)

Xuan Yu Tong Jing Tang (Diffuse Constraint and Unblocks the Channels Decoction)

Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀湯 (Drive Out Stasis in the Mansion of Blood Decoction)

Yang Zheng Xiao Ji Jiao Nang 养正消积胶囊 (Support the Upright and Eliminate Accumulations Capsules)

Yi Zi Tang (Decotion "B")

Zhe Chong Yin (Drink to Turn Back the Penetrating Vessel)

Zheng Gu Zi Jin Dan 正骨紫金丹 (Bone Setters Purple Gold Special Pill)


Formulas that Regulate Qi

Ban Xia Hou Po Tang 半夏厚朴湯 (Pinellia and Magnolia Bark Decoction)

Ben Tun Wan (Running Piglet Pill)

Chai Hu Shu Gan San 柴胡疏肝散 (Bupleurum Powder to Soothe the Liver)

Da Ban Xia Tang 大半夏湯 (Major Pinellia Decoction)

Da Qi Qi Tang 大七氣湯 (Major Seven Emotions Decoction)

Da Yu Tang (Thrust Out Constraint Decoction)

Dao Qi Tang (Conduct the Qi Decoction)

Ding Chuan Tang 定喘汤 (Arrest Wheezing Decotion)

Ding Xiang Shi Di Tang 丁香柿蒂湯 (Clove and Persimmon Calyx Decoction)

Gan Jiang Ren Shen Ban Xia Wan 甘姜人參半夏丸 (Ginger, Ginseng and Pinellia Pill)

Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang 栝楼薤白白酒汤 (Trichosanthes Fruit, Chinese Garlic and Wine Decoction)

Gua Lou Xie Bai Ban Xia Tang 瓜蔞薤白半夏湯 (Trichosanthes Fruit, Chinese Garlic and Pinellia Decoction)

Hou Po Wen Zhong Tang 厚朴溫中湯 (Magnolia Bark Decoction for Warming the Middle)

Jia Wei Wu Yao Tang (Augmented Lindera Decoction)

Jie Gan Jian (Resolve the Liver Decoction)

Jin Ling Zi San 金鈴子散 (Melia Toosendan Powder)

Ju He Wan 橘核囊 (Tangerine Seed Pill)

Ju Pi Tang 橘皮湯 (Tangerine Peel Decoction)

Ju Pi Zhu Ru Tang 橘皮竹茹湯 (Tangerine Peel and Bamboo Shavings Decoction)

Ju Pi Zhu Ru Tang 橘皮竹茹湯 (Tangerine Peel and Bamboo Shavings Decoction from Formulas to Aid the Living)

Liang Fu Wan 良附丸 (Galangal and Cyperus Pill)

Liu Mo Tang (Six Milled Decoction)

Nu Shen San 女神散 (Woman's Spirit Powder)

Nuan Gan Jian (Warm the Liver Decoction)

Pai Qi Yin (Discharge Gas Drink)

Qi Ge San (Open up the Diaphragm Powder)

Shen Mi Tang 神秘湯 (Mysterious Decoction)

Shi Di Tang (Persimmon Calyx Decoction)

Shu Gan Tang (Dredge the Liver Decoction)

Si Mo Tang 四磨湯 (Four Milled Decoction)

Si Qi Tang 四七湯 (Four Ingredient Decoction for the Seven Emotions)

Su Zi Jiang Qi Tang 蘇子降氣湯 (Perilla Fruit Decoction for Directing Qi Downward)

Tian Tai Wu Yao San 天臺烏藥散 (Top Quality Lindera Powder)

Tong Qi San (Unblock the Qi Powder)

Wu Mo Yin Zi (Five Milled Drink)

Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang 小半夏加茯苓湯 (Minor Pinellia Decoction with Poria)

Xiao Ban Xia Tang 小半夏湯 (Minor Pinellia Decoction)

Xiao Qi Qi Tang 小七氣湯 (Minor Seven Emotions Decoction)

Xin Zhi Ju Pi Zhu Ru Tang (Newly Formulated Tangerine Peel and Bamboo Shavings Decoction)

Xuan Fu Dai Zhe Tang 旋覆代赭湯 (Inula and Hematite Decoction)

Yan Hu Suo Tang 延胡索湯 (Corydalis Decoction)

Yue Ju Wan 越鞠丸 (Escape Restraint Pill)

Zhi Shi Xie Bai Bai Jiu Tang 枳實薤白白酒湯 (Unripe Bitter Orange, Chinese Garlic and White Wine Decoction)

Zhi Shi Xie Bai Ban Xia Tang 枳實薤白半夏湯 (Unripe Bitter Orange, Chinese Garlic and Pinellia Decoction)

Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang 枳实薤白桂枝湯 (Unripe Bitter Orange, Chinese Garlic and Cinnamon Twig Decoction)


Formulas that Release Exterior-Interior Excess

Da Chai Hu Tang 大柴胡湯 (Greater Bupleurum Decoction)

Fang Feng Tong Sheng San 防风通圣丸 (Saposhnikovia Powder that Sagely Unblocks)

Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang 葛根黃蓮黃苓湯 (Kudzu, Scutellaria and Coptis Decoction)

Gui Zhi Er Yue Bi Yi Tang 桂枝二越婢一湯 (Two Parts Cinnamon Twig and One Part Maidservant from Yue's Decoction)

Gui Zhi Ren Shen Tang 桂枝人参汤 (Cinnamon Twig and Ginseng Decoction)

Hou Po Qi Wu Tang 厚朴七物湯 (Seven Substance Magnolia Bark Decoction)

Jia Wei Da Chai Hu Tang (Modified Greater Bupleurum Decoction)

Liu Shen Tong Jie San 六神通解散 (Six Miracle Powder to Unblock and Release)

Qing Yi Tang (Clear the Pancreas Decoction)

Qu Feng Zhi Bao Dan 祛风至宝丹 (Greatest Treasure Special Pill to Dispel Wind)

She Gan Ma Huang Tang 射干麻黃湯 (Belamcanda and Ephedra Decoction)

Shi Gao Tang 石膏湯 (Gypsum Decoction)

Shi Gao Tang 石膏湯 (Gypsum Decoction from Six Texts on Cold Damage)

Shuang Jie Jia Cong Chi Tang 雙解加蔥豉湯 (Double Releasing Decoction with Spring Onion and Prepared Soybeans)

Shuang Jie Tong Sheng San 双解通圣丸 (Double Releasing Powder Powder that Sagely Unblocks)

Wu Ji San 五积散 (Five Accumulations Powder)


Formulas that Release the Exterior

Chai Ge Jie Ji Tang (Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer)

Chai Ge Jie Ji Tang (Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer from Awakening of the Mind in Medical Studies)

Chong He Tang (Penetrating and Harmonising Decoction)

Cong Bai Qi Wei Yin (Scallion Drink with Seven Ingredients)

Cong Chi Tang 葱豉湯 (Scallion and Prepared Soybean Decoction)

Da Qiang Huo Tang (Major Notopterygium Decoction)

Da Qing Long Tang 大青龍湯 (Major Blue-Green Dragon Decoction)

Ge Gen Jia Ban Xia Tang 葛根加半夏湯 (Kudzu Decoction with Pinellia)

Ge Gen Tang 葛根湯 (Kudzu Decoction)

Gui Zhi Jia Fu Zi Tang 桂枝去芍藥加附子湯 (Cinnamon Twig Decoction plus Aconite)

Gui Zhi Jia Ge Gen Tang 桂枝加葛根湯 (Cinnamon Twig Decoction plus Kudzu Root)

Gui Zhi Jia Gui Tang 桂枝加桂湯 (Cinnamon Twig Decoction plus Cinnamon)

Gui Zhi Jia Hou Po Xing Zi Tang 桂枝加厚朴杏仁湯桂枝加厚朴杏子湯 (Cinnamon Twig Decoction plus Magnolia Bark and Apricot Kernal)

Gui Zhi Jia Shao Yao Tang 桂枝加芍藥湯 (Cinnamon Twig Decoction plus Peony)

Gui Zhi Ma Huang Ge Ban Tang 桂枝麻黃各半湯 (Half Cinnamon Twig and Half Ephedra Decoction)

Gui Zhi Qu Shao Yao Tang 桂枝加芍藥湯 (Cinnamon Twig Decoction minus Peony)

Gui Zhi Tang 桂枝湯 (Cinnamon Twig Decoction)

Hua Gai San 華蓋散 (Canopy Powder)

Huo Ren Cong Chi Tang (Safeguarding Life with Scallion and Prepared Soybean Decoction)

Jia Jian Wei Rui Tang (Modified Solomon's Seal Decoction)

Jia Wei Xiang Su San 加味香蘇散 (Augmented Cyperus and Perilla Leaf Powder)

Jin Fei Cao San (Inula Powder)

Jin Fei Cao San (Inula Powder from Book to Safeguard Life Arranged According to Pattern)

Jing Fang Bai Du San (Schizonepeta and Saposhnikovia Powder to Overcome Pathogenic Influences)

Jing Jie Lian Qiao Tang 荊芥連翹湯 (Schizonepeta and Forsythia Decoction)

Jiu Wei Qiang Huo Tang 九味羌活湯 (Nine Herb Decoction with Notopterygium)

Ma Huang Deng Shi Wei San (Ephedra Pill with Ten Ingredients)

Ma Huang Fu Zi Gan Cao Tang 麻黃細辛甘草湯 (Ephedra, Aconite and Licorice Decoction)

Ma Huang Jia Bai Zhu Tang 麻黄加白术湯 (Ephedra plus Atractylodes Decoction)

Ma Huang Tang 麻黃湯 (Ephedra Decoction)

Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang 麻黃細辛附子湯 (Ephedra, Asarum and Aconite Decoction)

Ma Xing Yi Gan Tang 麻杏苡甘湯 (Ephedra, Apricot Kernal, Coicis and Licorice Decoction)

Ning Sou San (Calm Coughing Pill)

Qing Bi Tang (Clear the Nose Decoction)

Ren Shen Bai Du San (Ginseng Powder to Overcome Pathogenic Influences)

San Ao Tang 三拗汤 (Three Unbinding Decoction)

Sang Ju Yin 桑菊飲 (Mulberry Leaf and Chysanthemum Drink)

Shen Su Yin 沈尹戍 (Ginseng and Perilla Drink)

Sheng Ma Ge Gen Tang (Cimicifuga and Kudzu Decoction)

Shi Shen Tang 十神湯 (Ten Miracle Decoction)

Wei Rui Tang 葳蕤湯 (Solomon's Seal Decoction)

Xiang Su Cong Chi Tang 香蘇蔥豉湯 (Cyperus, Perilla Leaf, Scallion and Prepared Soybean Deoction)

Xiang Su San 香蘇散 (Cyperus and Perilla Leaf Powder)

Xiao Qing Long Jia Shi Gao Tang 小青龙加石膏湯 (Minor Blue-Green Dragon Decoction plus Gypsum)

Xiao Qing Long Tang 小青龙汤 (Minor Blue-Green Dragon Decoction)

Xin Jia San Ao Tang 新加三拗汤 (Newly Augmented Three Unbinding Decoction)

Xing Su Yin (You Ke) 杏蘇飲(幼科) (Apricot and Perilla Drink (Paediatric Version))

Xuan Du Fa Biao Tang 宣毒發表湯 (Dissipate Toxin and Release the Exterior Decoction)

Yin Qiao Bai Du San (Honeysuckle and Forsythia Powder to Overcome Pathogenic Influences)

Yin Qiao San 银翘散 (Honeysuckle and Forsythia Powder)

Zao Zai San 再造散 (Renewal Powder)

Zhu Ye Cheng Liu Tang (Lophatherum and Tamarisk Decoction)


Formulas that Stabilise and Bind

Bai Zi Ren Wan 柏子仁丸 (Arborvitae Seed Pill)

Chi Shi Zhi Yu Yu Liang Tang 赤石脂禹餘糧湯 (Halloysite and Limonitum Decoction)

Fu Tu Dan (Poria and Cuscuta Special Pill)

Gu Biao Zhi Han Tang (Stabilise the Exterior and Stop Sweating Decoction)

Gu Chong Tang (Stabilise Gushing Decoction)

Gu Jing Wan 固精丸 (Stabilise the Menses Pill)

Gui Zhi Gan Cao Long Gu Mu Li Tang 桂枝甘草龍骨牡蠣湯 (Cinnamon Twig, Licorice, Dragon Bone and Oyster Shell Decoction)

Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang 桂枝加龍骨牡蠣湯 (Cinnamon Twig with Dragon Bone and Oyster Shell Decoction)

Jin Suo Gu Jing Wan (Metal Lock Pill to Stabilise Essence)

Jiu Xian San (Nine Immortal Powder)

Mu Li San (Oyster Shell Powder)

Qing Dai Tang (Clear Discharge Decoction)

Sang Piao Xiao San (Mantis Egg-Case Powder)

Shen Ling Dan (Pregnancy Panacea)

Shou Tai Wan 寿胎囊 (Fetus Longevity Pill)

Shui Lu Er Xian Dan (Water and Earth Immortals Special Pill)

Si Shen Wan 四神丸 (Four Miracle Pill)

Suo Quan Wan (Restrict the Fountain Pill)

Tao Hua Tang 桃花湯 (Peach Blossom Decoction)

Wan Dai Tang 完帶湯 (End Discharge Decoction)

Yi Huang Tang 易黃湯 (Change Yellow [Discharge] Decoction)

Zhen Ren Yang Zang Tang 真人養臟湯 (True Man's Decoction to Nourish the Organs)


Formulas that Tonify Blood

Bu Gan Tang 補肝汤 (Tonify the Liver Decoction)

Dang Gui Bu Xue Tang 當歸補血湯 (Tangkuei Decoction to Tonify the Blood)

Dang Gui Ji Xue Teng Tang (Tangkuei and Spatholobus Decoction)

Dang Gui Jiu (Tangkuei Wine)

Dang Gui Sheng Jiang Yang Rou Tang 當歸生薑羊肉湯 (Mutton Stew with Tangkuei and Fresh Ginger)

Guo Qi Yin (Delayed Menstruation Drink)

Jia Wei Si Wu Tang (Augmented Four Substance Decoction)

Long Yan Jiu (Longan Wine)

Nu Ke Bai Zi Ren Wan (Arborvitae Seed Pills for Women's Disorders)

Qi Wu Jiang Xia Tang (Seven Substance Decoction for Directing Downward)

Qin Lian Si Wu Tang (Four Substance Decoction with Scutellaria and Coptis)

Que Lao Jiu (Step Back from Old Age Wine)

Shao Yao Gan Cao Fu Zi Tang 芍藥甘草附子湯 (Peony, Licorice and Aconite Accessory Root Decoction)

Shao Yao Gan Cao Tang 芍藥甘草湯 (Peony and Licorice Decoction)

Sheng Yu Tang (Sage-Like Healing Decoction)

Si Wu Tang 四物汤 (Four Substance Decoction)

Suan Zao Ren Jiu (Zizyphus Spinosa Wine)

Tao Hong Si Wu Tang (Four Substance Decoction with Peach Pit and Safflower)

Wen Qing Yin (Warming and Clearing Drink)

Yan Shou Jiu (Extend Longevity Wine)

Yu Zhu San (Jade Candle Powder)

Zhu Jing Wan Jia Jian Fang (Formula Modified from Preserve Vistas Pill)


Formulas that Tonify Qi

Ba Wei Huang Qi Jiu (Eight Flavours Astragalus Wine)

Bao Tai Zi Sheng Wan (Protect the Foetus and Aid Life Pill)

Bao Yuan Tang (Preserve the Primal Decoction)

Bu Fei Tang 補肺湯 (Tonify the Lungs Decoction)

Bu Pi Wei Xie Yin Huo Sheng Yang Tang (Tonify Spleen and Stomach, Drain Yin Fire and Raise Yang Decotion)

Bu Zhong Yi Qi Tang 补中益气汤 (Tonify the Middle to Augment the Qi Decoction)

Fu Ling Jiu (Poria Wine)

Gu Zhen Tang (Stabilise the True Decoction)

Hong Zao Jiu (Red Date Wine)

Huang Qi Jiu (Astragalus Wine)

Jia Jian Bu Zhong Yi Qi Tang 加減补中益气汤 (Modified Tonify the Middle to Augment the Qi Decoction)

Ju Yuan Jian (Lift the Source Decoction)

Liu Jun Zi Tang 六君子湯 (Six Gentlemen Decoction)

Liu Shen San (Six Miracle Powder)

Pu Tao Jiu (Raisin Wine)

Qi Pi Wan (Open the Spleen Pill)

Qi Wei Bai Zhu San (Seven Ingredient Powder with White Atractylodes)

Ren Shen Ge Jie San (Ginseng and Gecko Powder)

Ren Shen Hu Tao Tang (Ginseng and Walnut Decoction)

Ren Shen Jiu (Ginseng Wine)

Shan Yao Jiu (Dioscorea Wine)

Shen Ling Bai Zhu San 參苓白術散 (Ginseng, Poria and Atractylodes Powder)

Shen Ling Bai Zhu San 參苓白術散 (Ginseng, Poria and Atractylodes Powder from Formulary of the Pharmacy Service for Benefiting the People of the Taiping Era)

Shen Zhu Jiu (Ginseng and Atractylodes Wine)

Sheng Mai San 生脈散 (Restore the Pulse Powder)

Sheng Xian Tang (Raise the Sunken Decoction)

Sheng Yang San Huo Tang 生陽散火湯 (Raise the Yang and Disperse Fire Decoction)

Si Jun Zi Tang 四君子汤 (Four Gentlemen Decoction)

Tiao Zhong Yi Qi Tang 调中益气汤 (Regulate the Middle to Augment the Qi Decoction)

Xi Chun Jiu (Sunny Spring Wine)

Xi Yang Shen Jiu (American Ginseng Wine)

Xiang Sha Jiu (Auklandia and Amomum Wine)

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子汤 (Six Gentlemen with Auklandia and Amomum)

Xiang Sha Yang Wei Tang 香砂養胃湯 (Nourish the Stomach Decoction with Auklandia and Amomum)

Yang Rong Jiu (Nourish the Constructive Wine)

Yi Qi Cong Ming Tang 益氣聰明湯 (Augment the Qi and Increase Acuity Decoction)

Yu Ping Feng San 玉屏風散 (Jade Windscreen Powder)

Zhi Wu Jia Jiu (Siberian Ginseng Wine)


Formulas that Tonify Qi and Blood

Ba Zhen Tang 八珍湯 (Eight Treasure Decoction)

Ba Zhen Yi Mu Wan 八珍益母丸 (Eight Treasure Pill to Benefit Mothers)

Bao Chan Wu You Fang 保產無憂方 (Worry Free Formula to Protect Birth)

Bu Qi Yang Xue Jiu (Fortify Qi and Nourish Blood Wine)

Bu Yi Qi Guan Jiu (Supplement and Boost Lycium and Cinnamon Wine)

Chang Ning Tang (Intestinal Serenity Decoction)

Di Huang Yin Zi 地黃飲 (Rehmannia Drink)

Gu Ben Zhi Beng Tang (Stabilise the Root and Stop Excessive Uterine Bleeding Decoction)

Gui Pi Tang 归脾汤 (Restore the Spleen Decoction)

He Ren Yin (Fleeceflower Root and Ginseng Drink)

Hong Yan Jiu (Red Cheeks Wine)

Huang Qi Dang Gui Jiu (Astragalus and Tangkuei Wine)

Jia Jian Fu Mai Tang (Modified Restore the Pulse Decoction)

Nei Bu Huang Qi Tang (Astragalus Decoction to Tonify the Interior)

Ren Shen Fu Ling Jiu (Ginseng and Poria Wine)

Ren Shen Yang Rong Tang 人參養榮湯 (Ginseng Decoction to Nourish Luxuriance)

Shen Gui Bu Xu Jiu (Ginseng and Tangkuei Wine to Supplement Vacuity)

Shi Quan Da Bu Tang 十全大補湯 (All Inclusive Great Tonifying Decotion)

Tai Shan Pan Shi San 泰山盤石散 (Mount Tai Bedrock Powder)

Xiang Bei Yang Rong Tang 香貝養穎湯 (Cyperus and Fritillaria Decoction to Nourish Luxuriance)

Yi Shou Jiu (Boosting Longevity Wine)

Zhi Gan Cao Tang 炙甘草湯 (Prepared Licorice Decotion)

Zhou Gong Bai Sui Jiu (Master Zhou's Hundred Years Wine)


Formulas that Tonify Yang

Ba Ji Shu Di Jiu (Morinda and Cooked Rehmannia Wine)

Bu Jing Yi Lao Jiu (Supplement the Essence and Strengthen the Elderly Wine)

Chu Shi Zhu Yang Jiu (Mulberry Reinforcing Yang Wine)

Cong Rong Qiang Zhuang Jiu (Cistanches Strengthening Wine)

Du Zhong Jiu (Eucommia Wine)

Hu Tao Jiu (Walnut Wine)

Huan Shao Dan (Rejuvenation Special Pill)

Huang Qi Du Zhong Jiu (Astragalus and Eucommia Wine)

Ji Sheng Shen Qi Wan (Life Saver Kidney Qi Pill)

Ju Qi Tiao Yuan Jiu (Chrysanthemum and Lycium Regulate the Primal Wine)

Ling Pi Di Huang Jiu (Epimedium and Rehmannia Wine)

Niu Xi Jia Pi Jiu (Achyranthes and Acanthopanax Wine (or literally "Ox Knee with Bark Wine"))

Pi Shen Liang Zhu Jiu (Spleen and Kidney Dual Assisting Wine)

Qing E Wan 青娥囊 (Young Maiden Pill)

Shen Qi Wan (Jin Gui) 腎氣丸 (Kidney Qi Pill from the Golden Cabinet)

Shen Shu Jiu (Ginseng and Zathoxylum Wine)

Shi Bu Wan (Ten Tonic Pill)

Tu Si Zi Jiu (Cuscata Wine)

Tu Su Zi Wan 菟丝子囊 (Cuscata Pill)

Wu Bi Shan Yao Wan 无比山药丸 (Incomparable Discorea Pill)

Wu Zi Yan Zhong Tang (Five Ancestor Tea Pills)

Xian Ling Pi Jiu (Epimedium Wine)

You Gui Wan 右歸丸 (Restore the Right [Kidney] Pill)

You Gui Yin 右歸飲 (Restore the Right [Kidney] Drink)

Zan Yu Dan 赞育丹 (Special Pill to Aid Fertility)

Zhu Yang Jiu (Invigorate Yang Wine)


Formulas that Tonify Yin

Ba Wei Di Huang Wan 八味地黃丸 (Eight Ingredient Pill with Rehmannia)

Ba Xian Chang Shou Wan (Eight Immortal Pill for Longevity)

Bai He Gu Jin Tang 百合固金湯 (Lily Bulb Decoction to Preserve the Metal)

Bu Fei E Jiao Tang 補肺阿膠湯 (Ass-Hide Gelatin Decoction to Tonify the Lung)

Bu Yi Jiu (Supplementing and Boosting Wine)

Da Bu Yin Wan 大補陰丸 (Great Tonify the Yin Pill)

Da Bu Yuan Jian (Great Tonify the Primal Decoction)

Da Zao Wan (Great Creation Pill)

Da Zao Wan (Great Creation Pill from Collected Treatises of Jing-Yue)

Di Huang Shen Jin Jiu (Rehmannia and Lycopodium Wine)

Du Qi Wan (Capital Qi Pill)

Er Long Zuo Ci Wan (Pill for Deafness that is Kind to the Left (Kidney))

Er Shan Jiu (Two Mountains Wine)

Er Zhi Jiu (Two Solaces Wine)

Er Zhi Wan 二至丸 (Two Solace Pill)

Gan Lu Yin 甘露飲 (Sweet Dew Drink)

Gou Qi Sheng Di Jiu (Lycium and Rehmannia Wine)

Gou Qi Zi Jiu (Goji Berry Wine)

Gu Yin Jian (Stabilise the Yin Decoction)

He Shou Wu Jiu (Polygonum Multiflorum Wine)

Hu Qian Wan (Hidden Tiger Pill)

Hu Qian Wan (Hidden Tiger Pill from Medical Formulas Collected and Analysed)

Jia Wei Liu Wei Di Huang Wan (Augmented Six Ingredient Rehmannia Pill)

Kang Zhuang Jiu (Robust Health Wine)

Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸 (Six Ingredient Rehmannia Pill)

Mai Men Dong Jiu (Ophiopogonon Wine)

Ming Mu Di Huang Wan (Improve Vision with Rehmannia Pill)

Nu Zhen Zi Jiu (Privet Fruit Wine)

Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黄丸 (Goji Berry, Chysanthemum and Rehmannia Pill)

Qiong Yu Gao (Precious Jade Syrup)

San Cai Tang (Three Talents Decoction)

Sang Ma Wan (Mulberry Leaf and Sesame Seed Pill)

Shen Qi Jiu (Ginseng and Lycium Wine)

Shi Hu Ye Guang Wan (Dendrobium Pill for Night Vision)

Wu Xu Jiu (Black Beard Wine)

Yi Guan Jian 一貫煎 (Linking Decoction)

Yi Wei Tang 益胃湯 (Benefit the Stomach Decoction)

Yu Quan Wan 玉泉丸 (Jade Spring Pill)

Zhi Bai Di Huang Wan 知柏地黄丸 (Anemarrhenae, Phellodendron and Rehmannia Pill)

Zhu Jing Wan (Preserve Vistas Pill)

Zi Shen Ming Mu Tang (Enrich Kidneys and Improve Vision Decoction)

Zi Yin Jiang Huo Tang 滋陰降火湯 (Decoction to Enrich Yin and Direct Fire Downward)

Zuo Gui Wan 左歸丸 (Restore the Left [Kidney] Pill)

Zuo Gui Yin (Restore the Left (Kidney) Drink)


Formulas that Tonify Yin and Yang

Bu Gu Wan (Tonify the Bone Pill)

Di Huang Yin Zi (Rehmannia Drink)

Er Dong Er Di Jiu (Two Winters Two Earths Wine)

Er Xian Tang 二仙湯 (Two Immortal Decoction)

Gu Ti Di Huang Jiu (Securing the Body Wine with Rehmannia)

Gui Lu Er Xian Jiao (Tortoise Shell and Deer Antler Two Immortal Syrup)

Qi Bao Mei Ran Dan 七宝美髯丹 (Seven Treasure Special Pill for Beautiful Whiskers)

Shan Zhu Cong Rong Jiu (Dioscorea, Cornus and Cistanches Wine)

Yi Shen Ming Mu Jiu (Boost the Kidneys and Brighten the Eyes Wine)

Zong Zi Yao Jiu (Boosting Progeny Medicinal Wine)


Formulas that Treat Abscesses and Sores

Chong He Tang (Flush and Harmonise Decoction)

Da Huang Mu Dan Tang 大黄牡丹皮湯 (Rhubarb and Moutan Decoction)

Huo Ming Yin 活命飲 (Revitalise Life Decoction)

Jin Hua Jie Du Tang (Honeysuckle Decocotion to Resolve Toxicity)

Lian Qiao Bai Du Pian (Forsythia Fruit Tablet for Removing Toxin)

Lian Qiao Jin Bei Jian (Lonicera, Honeysuckle and Bolbostemma Decoction)

Liu Shen Wan (Six Divine Pill)

Nei Liu Huang Lian Tang (Internal Flow [Promoting] Decoction with Coptis)

Qian Jin Nei Tuo San (Powder to Support the Interior Worth a Thousand Gold Pieces)

Qing Chang Yin (Clear the Intestines Drink)

Qing Xin Li Ge Tang (Clear the Heart and Enable the Diaphragm Decoction)

Qing Yan Li Ge Tang (Clear the Throat and Enable the Diaphragm Decoction)

San Zhong Kui Jian Tang (Decoction to Disperse Swelling and Ulcerate What is Hard)

Shen Xiao Tuo Li San 神效托裏飲 (Miraculous Powder for Supporting the Interior)

Shi Liu Wei Liu Qi Yin (Sixteen Ingredient Drink for Qi Flow)

Shi Wei Bai Du San 十味败毒散 (Ten Ingredient Powder to Overcome Toxicity)

Si Miao Yong An Tang 四妙勇安湯 (Four Valiant Decoction for Well-Being)

Tong Sai Pian (Unblock Obstruction Pill)

Tou Nong San (Discharge Pus Powder)

Tuo Li Xiao Du Yin 托裡消毒飲 (Support the Interior and Eliminate Toxin Drink)

Wei Jing Tang 葦莖湯 (Reed Decoction)

Wu Shen Tang (Five Miracle Decoction)

Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒飲 (Five Ingredient Drink to Eliminate Toxin)

Xian Fang Huo Ming Yin 仙方活命飲 (Immortals' Formula for Sustaining Life)

Xiao Yan Jie Du Wan 消炎解毒丸 (Reduce Inflammation and Resolve Toxicity Pill)

Yi Yi Fu Zi Bai Jiang San 薏苡附子敗醬散 (Coix, Aconite and Patrinia Powder)

Yi Yi Ren Tang (Coix Seed Decoction)

Zhen Ren Huo Ming Yin 真人活命飲 (True Man's Decoction to Revitalise Life)


Formulas that Treat Dryness

Bai Bu Jiu (Stemona Wine)

Jia Wei Mai Men Dong Tang (Modified Ophiopogonis Decoction)

Lou Xie Liu Ren Tang (Six Seed Decoction with Trichosanthis and Chinese Garlic)

Mai Men Dong Tang 麥門冬湯 (Ophiopogonis Decoction)

Qing Zao Jiu Fei Tang 清燥救肺湯 (Clear Dryness and Rescue the Lungs Decoction)

Run Zao Shen Shi Tang (Moisten Dryness and Leech Out Dampness Decoction)

Sang Xing Tang 桑杏湯 (Mulberry Leaf and Apricot Kernal Decoction)

Sha Shen Mai Men Dong Tang 沙蔘麥門冬湯 (Glehnia and Ophiopogonis Decoction)

Si Yin Jian (Four Yin Decoction)

Wu Zhi Yin (Five Juice Drink)

Xing Qian Cong Chi Tang (Apricot Kernel, Peucedanum, Spring Onion and Chinese Garlic Decoction)

Xing Su San 杏蘇散 (Apricot Kernal and Perilla Leaf Powder)

Yang Yin Qing Fei Tang (Nourish the Yin and Clear the Lungs Decoction)

Yu Ye Tang 玉液湯 (Jade Fluid Decoction)

Zeng Ye Tang 增液湯 (Increase the Fluids Decocotion)


Formulas that Warm Interior Cold

An Zhong San 安中散 (Calm the Middle Powder)

Bai Tong Tang 白通湯 (White Penetrating Decoction)

Bai Zhu Fu Zi Tang 白朮附子湯 (White Atractylodes and Aconite Acessory Root Decoction)

Bai Zhu Fu Zi Tang (White Atractylodes and Aconite Accessory Decoction from Arcane Essentials from the Imperial Library)

Da Jian Zhong Tang 大建中湯 (Major Construct the Middle Decoction)

Dang Gui Si Ni Jia Wu Zhu Yu Sheng Jiang Tang 當歸四逆加吳茱萸生薑湯 (Tangkuei Decoction for Cold Extremities with Evodia and Fresh Ginger)

Dang Gui Si Ni Tang 當歸四逆湯 (Tangkuei Decoction for Cold Extremities)

Dang Qi Jian Zhong Tang (Tangkuei and Astragalus Decoction to Construct the Middle)

Ding Yu Li Zhong Tang (Clove and Evodia Decoction to Regulate the Middle)

Du Shen Tang 獨参湯 (Unaccompanied Ginseng Decoction)

Fu Zi Jing Mi Tang 附子粳米湯 (Aconite and Glutinous Rice Decoction)

Fu Zi Li Zhong Wan (Aconite Accessory Root Pill to Regulate the Middle)

Gan Cao Gan Jiang Tang 甘草乾薑湯 (Licorice and Ginger Decoction)

Gui Fu Li Zhong Tang 桂附李中丸 (Cinnamon Twig and Prepared Aconite Root Decoction to Regulate the Middle)

Gui Qi Jian Zhong Tang (Tangkuei and Astragalus Decoction to Construct the Middle)

Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang 黃耆桂枝五物湯 (Astagalus and Cinnamon Twig Five Substance Decoction)

Huang Qi Jian Zhong Tang 黃耆建中湯 (Astragalus Docoction to Construct the Middle)

Hui Xiang Jiu (Fennel Wine)

Hui Yang Jiu Ji Tang (Restore and Revive the Yang Decoction)

Hui Yang Jiu Ji Tang (Restore and Revive the Yang Decoction from Revised Popular Guide to the Discussion of Cold Damage)

Li Zhong Wan 李中汤 (Regulate the Middle Pill)

Lian Li Tang 连李汤 (Regulating Decoction with Coptis)

Nei Bu Dang Gui Jian Zhong Tang (Internally Tonifying Tangkuei Decoction to Construct the Middle)

Niu Xi Dan Shen Jiu (Achyranthes and Salvia Wine)

Niu Xi Fu Zi Jiu (Achyranthes and Aconite Wine)

Niu Xi Ren Shen Jiu (Achyranthes and Ginseng Wine)

San He Tang (Triple Combination Decocotion)

Shen Fu Tang 蔘附湯 (Ginseng and Aconite Decoction)

Sheng Jiang Gan Cao Tang (Fresh Ginger and Licorice Decoction)

Si Ni Jia Ren Shen Tang 四逆加人參湯 (Frigid Extremities plus Ginseng Decoction)

Si Ni Tang 四逆湯 (Frigid Extremities Decoction)

Tong Mai Si Ni Tang 通脈四逆湯 (Unblock the Pulse Decoction for Frigid Extremities)

Wu Zhu Yu Tang 吳茱萸湯 (Evodia Decoction)

Wu Zhu Yu Tang 吳茱萸湯 (Evodia Decoction from Comprehensive Recording of Sagely Beneficence from the Zhenghe Era)

Xian Mao Jia Pi Jiu (Curculigo and Acanthopanax Wine)

Xian Mao Jiu (Curculigo Wine)

Xiao Jian Zhong Tang 小建中湯 (Minor Construct the Middle Decoction)

Yan Nian Ban Xia Tang 延年半夏湯 (Pinellia Decoction to Extend Life)

Yin Chen Fu Zi Gan Jiang Tang (Virgate Wormwood, Aconite Accessory Root and Ginger Decoction)

Zhi Shi Li Zhong Wan (Unripe Bitter Orange Pill to Regulate the Middle)

Zhi Zhong Wan (Treat the Middle Pill)Reference Notes: (click to display)

These pages are intended to assist clinicians and are not intended for self-diagnosis or treatment for which a qualified professional should be consulted.

<< Close Window